Първо заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 1

На първото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 13.11.2023 г. от 16.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

……………………………………………………………………………………………………………

  1. Избор на Председател на Общински съвет- Елхово

ОбС РЕШИ:

1/1/1/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал.1, т.1 във връзка с чл. 24, ал.1 от ЗМСМА избира комисия за провеждане на тайно гласуване за избор на Председател на ОбС-Елхово в състав:

 Председател: инж. Стоянка Иванова Маджарова              

  Членове: инж. Янко Михов  Георгиев

                     Димитър Йорданов Гинчев

 

2.На основание чл. 24, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т. 3 от ЗМСМА и предвид протокола на комисията за провеждане на тайно гласуване, избира за председател на Общински съвет – Елхово  Християн Тодоров Кускунов.

 

  1. Избор на временна комисия за подготовка на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ОбС РЕШИ:

2/1/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира временна комисия за подготовка на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в състав:

  Председател: Димитър Валентинов Загоров              

  Членове: Стоян Иванов Овчаров

                      Татяна  Петрова Дюлгерова

                      Господин Динков Брайков

                      Димитър Йорданов Гинчев

 

Вярно,

Мария Петрова                                                         Християн Кускунов

Гл.специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/