Второ заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 2 

На второто заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.11.2023 г. от 09.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

……………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Избор на заместник-председател на Общински съвет

ОбС РЕШИ:

3/2/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 24, ал.2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администарация, избира за заместник-председател на Общински съвет – Елхово инж. Стоянка Иванова Маджарова.

 

3. Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Елхово

ОбС РЕШИ:

4/2/3/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1  и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация определя състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Елхово, както следва:

ПК по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП):       

Председател: Стоян Иванов Овчаров 

      1.Стоянка Иванова Маджарова

 1. Димитър Валентинов Загоров
 2. Господин Динков Брайков
 3. Мария Ст. Петрова Минчева

ПК по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ): 

 Председател: Димитър Валентинов Загоров

      1 .инж. Стоянка Иванова Маджарова

 1. Господин Динков Брайков
 2. инж. Янко Михов Георгиев
 3. инж. Димитър Георгиев Биволаров

ПК по социална политика и обществени дейности (СПОД):     

Председател: Татяна Петрова Дюлгерова

 1. Даниел Атанасов Атанасчев
 2. Чавдар Боянов Иванов
 3. д-р Блага Димитрова Георгиева
 4. Снежана Христова Делчева

ПК по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК):  

Председател: Даниел Атанасов Атанасчев

 1. Димитър Йорданов Гинчев
 2. Красимир Георгиев Кръстев
 3. Петър Андреев Киров
 4. Николай Тончев Колев

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2023 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендовкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

5/2/4/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово, съгласно Приложение 1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127, ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2023 година, както следва:

 

 

 

Наименование на обекта

 

 

Стойност

В т.ч. по източници на финансиране
Целева субсидия Собств. средства/ Трансфери Външни

изт-ци

………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
V. Функция “Жилищно строителство, БКС и ООС”        
………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
3. Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”        
§51/00 Основен ремонт на ДМА        
Основен ремонт ул.“Ангел Вълев“, гр.Елхово Било 0

Става 1 993 252

    Било 0

Става 1 993 252

Основен ремонт ул.“Ж.Петков“ в участъка от пл.“Христо Ботев“ до ул.“Ал. Стамболийски“ в град Елхово Било 0

Става  684 901

    Било 0

Става 684 901

………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
VІ. Функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”        
1. Дейност „Други дейности по културата”        
§52/00 Придобиване на ДМА        
Закупуване на дървени модулни къщички – 4 броя Било 0

Става 20 000

  Било 0

Става 20 000

 
Закупуване на коледни елементи (пощенска кутия) Било 0

Става 2 000

  Било 0

Става 2 000

 
………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
VІІ. Функция “Икономически дейности и услуги”        
………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
2. Дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“        
§51/00 Основен ремонт ДМА        
Основен ремонт на общински път JAM 2030 / III – 7009, Бояново – Борисово / – Жребино – Граница общ. ( Елхово – Болярово ) – Попово / JAM 1028 /, участък от км. 0+000 до км. 3+200″ Било 0

Става 953 608

    Било 0

Става 953 608

………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
3. Дейност “Други дейности по икономиката”        
§53/00 Придобиване на НДА        
Разработване програми и проекти Било 29 995

Става 59 995

  Било 29 995

Става 59 995

 
………………………………………………………………………. …………………….. …………. …………………. ……………………
Всичко капиталови разходи: Било

7 871 228

Става

11 554 989

Било

1 578 000

Става

1 578 000

Било

2 030 549

Става

2 082 549

Било

4 262 679

Става

7 894 440

 

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване броя на кметовете на кметства  в община Елхово и определяне на индивидуалните им  месечни работни заплати.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендовкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

6/2/5/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

 1. Утвърждава брой кметове на кметство – държавно финансиране, считано от 13.11.2023 г. както следва:

         Било – 7 бр.                  Става – 11 бр.

 1. Утвърждава брой кметски наместници – държавно финансиране, считано от 13.11.2023 г. както следва:

         Било – 11 бр.                Става – 7 бр.

ІІ. Задължава кмета на община Елхово да отрази промяната в броя на кметовете на кметства и кметските наместници в Устройствения правилник и в длъжностното щатно разписание на общината.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

 1. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства в община Елхово, считано от 13.11.2023 г., както следва:

с.Раздел                            –       1 460,00 лв.

с.Кирилово                       –       1 460,00 лв.

с.Мелница                         –        1 460,00 лв.

с.Трънково                        –       1 460,00 лв.

 

 1. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне съответните възнаграждения за общинска администрация.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на срок за подаване на документи за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол и определяне на нов състав на комисията за подбор на съдебни заседатели.

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:

7/2/6/ Общински съвет – Елхово:

           I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 67, чл. 68, ал. 1, чл. 68а от Закона за съдебната власт и във връзка с искане по чл. 68е от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал. 3 от Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели с вх. № 4 от 16.11.2023 г. от Председателя на Окръжен съд – Ямбол за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели, Общински съвет- Елхово:

Определя срок за подаване на документи за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол до 20 декември 2023 г.

           II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 37, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, във връзка с чл. 67, чл. 68, ал. 1, чл. 68а от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Елхово: 

Определя нов състав на Комисия за подбор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Елхово и Окръжен съд – Ямбол за мандат 2023 г.-2027 г. както следва:

Председател: Стоянка Иванова Маджарова

Членове: 1. Красимир Георгиев Кръстев

                  2. Снежана Христова Делчева                           

Нaстоящото решение е неразделна част от Решение № 437/38/9 от 23.03.2023 г. на Общински съвет – Елхово.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне  представител на Общински съвет – Елхово в  Националното сдружение на общините в Република България / НСОРБ /

ВНОСИТЕЛ: Християн  Кускунов–председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:

8/2/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.15  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България, Общински съвет – Елхово :

 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Християн Тодоров Кускунов
 2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание на НСОРБ определя инж. Стоянка Иванова Маджарова за заместник делегат.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне представител на Общински съвет – Елхово в Областния съвет за развитие

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:

9/2/8/ Общински съвет – Елхово:

1. На основание чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл.45, ал.3 от ППЗРР Общински съвет-Елхово определя Татяна Петрова Дюлгерова за представител на Общински съвет –Елхово в Областния съвет за развитие.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Общински съвет Елхово в Регионална асоциация на общините „Тракия”.

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов  – председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:

10/2/9/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21,ал.1,т.15  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.35,ал.3 и ал.4 от Устава на РАО”Тракия”, Общински съвет – Елхово:

1.Определя за делегат в Общото събрание на РАО „ Тракия” – Стоян Иванов Овчаров – общински съветник

2.При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание на РАО ”Тракия” определя заместник-делегат: Господин Динков Брайков  – общински съветник

 

Вярно,

Мария Петрова                                                         Християн Кускунов

Гл.специалист ОбС                                                 Председател на ОбС /П/