УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Необходими документи:

Процедура  –  търг

  • Заявление по образец
  • Удостоверение за липса на задължения към общината – искане
  • Изискуемите документи в заповедта или обявата за търга

Процедура  – без търг

  • Заявление по образец
  • Решение за регистрация /за ЕТ и ЮЛ/ или удостоверение за вписване в  Търговския регистър
  • Заверено ксеро-копие на документ за собственост – нотариален акт или договор за покупко – продажба

Такса:  Посочените в заповедта или обявата за търга

Срок за изпълнение: По Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество