Трето заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л
Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 3

На третото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 20.12.2023 г. от 09:00 ч. в заседателната  зала на общината.  
От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

……………………………………………………………………………………………………………

1. Избор на зам. председатели на постоянните комисии към Общински съвет – Елхово

ОбС РЕШИ:
11/3/1/ Общински съвет – Елхово:

1. На основание чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1  и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет – Елхово определя зам. председатели на Постоянните комисии както следва:

 • за ПК по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП): Димитър Валентинов Загоров
 • за ПК по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ): инж. Стоянка Иванова Маджарова
 • за ПК по социална политика и обществени дейности (СПОД): Даниел Атанасов Атанасчев
 • за ПК по законност, обществен ред и противодействие на корупцията (ЗОРПК): Красимир Георгиев Кръстев

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Окончателна актуализация на сборния бюджет на община Елхово за 2023 година
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
12/3/2/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение № 1.

ІІ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, ал.3 и чл.127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2023 година съгласно Приложение №2.

ІІІ. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 497/43/2, раздел V по Протокол № 43/31.08.2023 г. приема промяна в поименния списък на капиталовите разходи, както следва:

 По т. 1.1. обект „Основен ремонт ул. “Лом“ в участъка от ул. “Ал. Стамболийски“ до ул. “Чаталджа“ – било 740 648 лв., става 610 648 лв.

Добавя нова т. 1.6. обект „Реконструкция водопровод ул. “Бистрица“, гр. Елхово“ – било 0 лв., става 130 000 лв.

 По т. 2.2. обект „Основен ремонт ул.“Индже войвода“ от о.т.275 до о.т.276 и кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226“ – било 205 000 лв., става 190 000 лв.

т. 2.3. обект „Основен ремонт ул. “Цар Симеон“ от о.т. 226 до о.т. 289“ – било 105 000 лв., става 120 000 лв.

По т. 3.4. текущ ремонт улична мрежа в населените места на община Елхово – било 1 668 886 лв, става 1 538 886 лв.

Добавя нова т. 3.6 обект „Основен ремонт ул. “Лом“ в участъка от ул. “Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“ – било 0 лв., става 130 000 лв.

Решението в останалата си част остава непроменено. 

ІV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с решение № 497/43/2, раздел VІІІ, т. 2 по Протокол № 43 от 31.08.2023 г., променя разчети за целеви разходи, както следва:   

 1. За членски внос в неправителствени организации – било 11000 лв., става 13 100 лв., изменение „+“2 100 лв.

 Решението в останалата си част остава непроменено.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План-сметките за приходите и необходимите разходи за 2024 година за дейностите по управление на отпадъците и за определяне размера на такса битови отпадъци в гр.Елхово и населените места на Община Елхово за 2024 година
ВНОСИТЕЛ: Пепа Кючукова – зам.кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
13/3/3/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.66, ал.1, ал.2, във връзка с ал. 3, т. 2 от ЗМДТ, Общински съвет Елхово одобрява план-сметките за приходите и разходите за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Елхово съгласно:
 2. Приложения с номера от 1 до 20 – план сметка на разходите по населени места;
 3. Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи по населени места;
 4. Приложение номер 21 – План сметка за разходите на Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ с. Добрич.
 5. На основание чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет – Елхово определя размера на такса битови отпадъци за всяко задължено лице в промил, за всяка от услугите по чл.62 от ЗМДТ, съгласно Приложение номер 23.

III. На основание чл. 67, ал. 8, т. б от ЗМДТ, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2024г., според декларираните по вид, размер и брой съдове за битови отпадъци и честотата им на сметоизвозване, съгласно Приложение номер 22.

   Неразделна част от настоящата докладна записка са:

  –  Приложения с номера от 1 до 20 – план сметки на разходите по населени места

  – Приложения с номера от 1.1 до 20.1 – план сметки на очаквани приходи по населени места

  –  Приложение номер 21 – План-сметка за разходите на Регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ с. Добрич

  –  Приложение номер 22 – Анализ цена контейнер и кофа за града и селата

  –  Приложение номер 23 – Размер на ТБО.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социална подпомагане във връзка с модернизиране на системи за социална закрила“ за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по Програма „Разитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
14/3/4/ Общински съвет – Елхово:

 1. Дава съгласие Община Елхово, да участва като партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006 на  Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.
 2. 2. Дава съгласие кметът на Община Елхово да подпише Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС Елхово

ОбС РЕШИ:
15/3/5/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл. 45, ал.3 от Наредба № 5 за РПУРОИ Общински съвет-Елхово избира Снежана Христова Делчева и Красимир Георгиев Кръстев за свои представители в комисиите по провеждане на публични търгове, организирани от общинска администрация за първото шестмесечие на 2024 г.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за купуване на идеалната част на наследниците на Димитър Христов Димитров от съсобствения с община Елхово поземлен имот VІ-344 в кв.42 по плана на с.Кирилово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
16/3/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Елхово не приема отправеното предложение от съсобствениците наследници на Димитър Христов Димитров – Йорданка Малешкова Христова, Дамян Христов Христов и Вилена Христова Георгиева община Елхово да купи собствената им идеална част представляваща 1000/1533 кв.м.ид.ч. от дворно място цялото с площ 1 533 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-344 в кв. 42 по плана на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 1993 г. за сумата от 8 000,00 лв. и дава съгласие собствената им идеална част представляваща 1000/1533 кв. м. ид. ч. от дворно място цялото с площ 1 533 кв. м. съставляващо поземлен имот VІ-344 в кв. 42 по плана на с. Кирилово одобрен със заповед № ЛС/Р-183 от 1993 г. да бъде продадена на трето лице за сумата от 8 000,00 лв.    

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури инвитро на лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

ОбС РЕШИ:
17/3/7/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.20 от Правилника за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, жители на община Елхово, отпуска финансово подпомагане в размер на 2000.00 лв. на Д. З. С. с подадено заявление с вх. № 15/30.11.2023., съгласно приложение № 1

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 ОбС РЕШИ:
18/3/8/ Общински съвет – Елхово:

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ и във връзка с Раздел VII, т.14.1 от Критериите за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община Елхово, Общински съвет–Елхово награждава:

 1. Мария Стоянова – ХI А клас – 300.00 лв.

2. Павлин Демирев – IX А клас  – 300.00 лв.

3. Живко Иванов – XI Б клас – 300.00 лв.

4. Ангелина Владева – 200.00 лв.

5. Кица Георгиева – 200.00 лв.

6. Тодора Димитрова – 200.00 лв.

7. Стоянка Михова – 200.00 лв.

8. Мара Славова – 200.00 лв.

9. Кина Димова – 200.00 лв.

10. Стоянка Добрева – 200.00 лв.

11. Пенка Стоянова – 200.00 лв.

12. Мария Куртева – 200.00 лв.

13. Маргитта Бахелиер – 200.00 лв.

14. Мария Какърова – 200.00 лв.

15. Людмила Митева – 200.00 лв.

16. Кръстина Пехливанова – 200.00 лв.

17. Стойка Шидерова – 200.00 лв.

18. Елена Иванова – 200.00 лв.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ и във връзка с т.14.3 Критериите за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община Елхово, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Стоянка Ангелова – 1000 лв. по сметка IBAN:BG85 UBBS80021049909850 / за Милко Колев/

III. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Асен Тодоров, с.Пчела – 200.00 лв.IV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 15/25.08.2023 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:
 2. Катя Стефанова, с. Кирилово
 3. Димитрина Илиева, с. Лесово
 4. Иван Симеонов, гр. Елхово
 5. Цветелина Иванова, гр. Елхово
 6. Николина Недялкова, гр. Елхово
 7. Георги Христов, с. Лесово
 8. Тонка Кючукова, с. Бояново
 9. Веселина Симеонова, гр. Елхово
 10. Димитър Русев. с. Раздел
 11. Никола Пейчев, гр. Елхово
 12. Мирослава Тонева, гр. Елхово
 13. Кирил Стефанов, гр. Елхово
 14. Мата Ангелова, гр.Елхово

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
19/3/9/ Общински съвет – Елхово:

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2023/2024г общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 39,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Жребино, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 37,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Чернозем, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 35,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Маломирово, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 40,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Стройно, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 33,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Добрич, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 34,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Мелница, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 34,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Славейково, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 28,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Малък Манастир, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 28,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Раздел, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 40,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Изгрев, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

ІІ. Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2023/2024г.

III. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на полските пътища да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ІV. На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 2023/2024 г.

Вярно,

Мария Петрова                                                         Християн Кускунов
Гл. специалист ОбС                                               Председател на ОбС /П/