УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА НАДСТРОЯВАНЕ И ПРИСТРОЯВАНЕ

Нормативно основание:

Закона за общинската собственост – чл.38

Необходими документи :

Процедура  –  търг

Процедура  – без търг

  • Заявление по образец / чл.38, ал.2 възм. и чл.38, ал.3 безвъзм. по ЗОС/
  • Решение за регистрация /за ЕТ и ЮЛ/ или удостоверение за вписване в  Търговския регистър
  • Заверено ксеро-копие на документ за собственост – нотариален акт или договор за покупко – продажба

Такса:   Посочените в заповедта или обявата за търга

Срок за изпълнение: По Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество