Четвърто заседание

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л
Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 4

На четвъртото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.01.2024 г. от 09:00 ч. в заседателната  зала на общината.  
От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

………………………………………………………………………………………………………….

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

……………………………………………………………………………………………………………

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
ВНОСИТЕЛ: Димитър Загоров – председател на Временната комисия за подготовка на проект на Правилник

ОбС РЕШИ:

20/4/1/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове Общински съвет – Елхово

 1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с решение № 13/3/1 на 23 декември 2015 г.
 2. Приема нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

21/4/2/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово отменя Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, приета с Решение № 443/17/1 по Протокол № 17 от 26.04.2005 г., в сила от 01.05.2005 г., изменена и допълнена с решение № 486/19/2/ по Протокол №19/20.06.2005 г., с  решение № 572/23/2/ по Протокол №23/25.10.2005г., с решение № 732/33/6/ по Протокол № 33 / 28.07.2006 г., с решение № 93/9/1/ по Протокол № 9/18.04.2008 г., с решение № 113/10/5/ от 22.05.2008 г., с решение № 164/13/1/ по Протокол № 13 от 27.08.2008 г., с решение № 233/17/4/ по Протокол № 17 от 28.01.2009 г., с решение № 250/18/1/ по Протокол № 18 от 09.02.2009 г., с решение № 258/19/3/ по Протокол № 19 от 16.03.2009 г., с решение № 582/50/15/ по Протокол № 50 от 28.03.2011 г., с решение № 209/17/6/ от 28.02.2013 г., с реш. № 423/37/3 от 11.09.2014, с реш. № 507/44/1 по Протокол № 44 от 26.03.2015 г, изм. с реш. № 310/27/4/ по Протокол № 27 от 25.01.2018 г., изм. с реш.№ 18/19.01.2018 г. на Административен съд – Ямбол.  

2.На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

3.На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

4.На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет – Елхово да обнародва Наредбата във вестник „Елховска дума“ и да изпрати заверен препис от приетата наредба за публикуване на сайта на Община Елхово, след влизане на решението в сила.

5.На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово възлага на кмета на Община Елхово да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

22/4/3/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово отменя Наредба № 18 за управление на общинските горски територии собственост на Община Елхово, приета с Решение № 15/3/5/22.12.2011 г. на Общински съвет – Елхово.

2.На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.181, ал.6 от Закона за горите и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово приема Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на Община Елхово.

3.На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

4.На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет – Елхово да обнародва Наредбата във вестник „Елховска дума“ и да изпрати заверен препис от приетата наредба за публикуване на сайта на Община Елхово, след влизане на решението в сила.

5.На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово възлага на кмета на Община Елхово да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

23/4/4/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово отменя Наредба № 11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища, приета с решение по протокол 19 на заседание на Общински съвет – Елхово, проведено на 20.06.2005 г.

2.На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 45а от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово приема Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

3.На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

4.На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на Общински съвет – Елхово да обнародва Наредбата във вестник „Елховска дума“ и да изпрати заверен препис от приетата наредба за публикуване на сайта на Община Елхово, след влизане на решението в сила.

5.На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Елхово възлага на кмета на Община Елхово да предприеме необходимите действия за изпълнение на настоящето решение.

5. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ на Петър Георгиев Гендов – кмет на община Елхово /мандат 2023 – 2027 г./
ВНОСИТЕЛ: Петър Георгиев Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

Няма предложен проект на решение

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта  за 2024 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:

24/4/6/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, Общински съвет гр.Елхово:

1.Приема Общински план за младежта на община Елхово за 2024 година.

2.Възлага на кмета на общината да предостави приетия Общински план за младежта на община Елхово за 2024 година на областния управител на Област Ямбол.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Елхово за 2024 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

25/4/7/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища Общински съвет – Елхово приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово за 2024 г.

2.Финансовото осигуряване на програмата да бъде в размер утвърден с Бюджета на община Елхово за 2024 г.

3.На основание чл.22, ал.2 и чл.26а, ал.3 от Закона за народните читалища упълномощава Кмета на общината да сключи договори за финансово обезпечение на плановете, като се съобрази с определената в Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 год.субсидия за финансиране дейността на читалищата на община Елхово, плануваните от читалищата собствени приходи и възможността за предоставяне на средства от постъпленията от местните приходи на община Елхово. Субсидията от общинския бюджет се договаря в индивидуални договори сключени между Кмета на общината и читалищата.

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Mестната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Елхово за 2023 г.  
ВНОСИТЕЛ: Живка Кафеджиева – заместник-кмет и председател на МКБППМН към община Елхово

ОбС РЕШИ:

26/4/8/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет град Елхово одобрява отчета за дейността на Местната   комисия   за   борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Елхово през 2023 г.

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проект, с наименование „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” към Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

27/4/9/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово дава своето съгласие, Община Елхово, област Ямбол да кандидатства с проект, с наименование  „Подпомагане провеждането на местни празници, обичаи и традиции, и популяризиране на идентичността на Общината“ по мярка 20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ към Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.Дейностите в горепосочения проект съответстват на стратегическа цел 1, приоритет 2 на План за интегрирано развитие на Община Елхово за периода 2021-2027 год.

3.Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи действия. 

10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно разпоредбите на §26 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

28/4/10/ Общински съвет – Елхово:

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с §26 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г., обн. в ДВ бр.108/30.12.2023г., Общински съвет-Елхово дава съгласие месечните обезпечения и отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г., да останат по сметката на Община Елхово и да бъдат разходвани за дейности по чистота и управление на отпадъците, чрез вътрешно компенсаторни промени, без да се изменя приетият от общински съвет начин на определяне и размера на таксата за битови отпадъци за текущата 2024 г. и/или използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

29/4/11/ Общински съвет – Елхово:

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2023/2024г общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 35,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с.Трънково, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 36,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с.Гранитово, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 40,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с.Борисово, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 35,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с.Кирилово, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

– в размер на 40,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с.Бояново, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

ІІ.Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2023/2024г.

III. На основание чл.52, ал.5, т.2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на полските пътища да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

IV.На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 2023/2024г.

ІV.На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 2023/2024г.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на направена инвестиция финансирана от „ВиК“ЕООД – гр.Ямбол и непредвидена в подробната им инвестиционна програма за 2023г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

30/4/12/ Общински съвет – Елхово:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 198г и 198д от  Закона за водите Общински съвет Елхово, одобрява направената инвестиция за 2023 год., финансирана от ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Ямбол и приема следният актив:

         доставка и монтаж на Водомер DN80 волтманов за ПС Кирилово /Водомер DN80 волтманов за ПС Кирилово – 396,82лв. без ДДС/

         и Водомер DN80 волтманов за ПС Маломирово  / Водомер DN80 волтманов за ПС Маломирово -380,96лв. без ДДС/

          на обща стойност 777,78 (седемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) лева без ДДС.  

         2.Възлага на Кмета на Община Елхово да извърши действия по процедура за приемане и предаване на инвестицията (ДМА),  съгласно изискванията на Закона за водите и завеждането на активите в баланса на общината. 

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализиране състава на наблюдателната комисия при Общински съвет – Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 ОбС РЕШИ:

31/4/13/ Общински съвет – Елхово:

 1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража определя нов състав на наблюдателната комисия при Общински съвет – Елхово както следва:

Председател: Даниел Атанасчев    

Членове: 1. Красимир Кръстев

 1.  Лидия Кръстева
 2.  пробационен служител
 3. представител на затвора
  2. Възлага на председателя на Общински съвет – Елхово да уведоми институциите по т.1 от настоящото решение за определяне на свои представители за членове на наблюдателната комисия. Поименният състав на наблюдателната комисия да се утвърди от председателя на Общински съвет – Елхово.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представители на Общински съвет – Елхово в Общинска експертна комисия по въпросите на спорта (ОЕКВС) и Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:

32/4/14/ Общински съвет – Елхово:

        I. На основание чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал. 2 от Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Елхово, Общински съвет – Елхово определя за членове на Общинската експертна комисия по въпросите на спорта следните свои представители:

 1. Николай Тончев
 2. Господин Брайков             
  II. На основание чл.21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл.51, ал. 2 от Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Елхово, Общински съвет – Елхово определя за свой представител Стоян Овчаров 

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Доклад от Комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово, Окръжен съд – Ямбол, избрана с Решение № 7/2/6/ от Протокол № 2/28.11.2023 г. на Общински свет – Елхово
ВНОСИТЕЛ: инж. Стоянка Маджарова – председател на Временната комисия за подбор на съдебни заседатели

ОбС РЕШИ:

33/4/15/ Общински съвет – Елхово:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Елхово, определя и предлага на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр. Ямбол, да изберат за съдебни заседатели при Районен съд – Елхово за мандат 2023 – 2027 г., следните кандидати за съдебни заседатели:

1.Димитър Георгиев Бъчваров    Районен съд – Елхово
2.Стоянка Иванова Дучева                Районен съд – Елхово          
3.Калинка Димитрова Маджарова   Районен съд – Елхово         
4.Валентин Георгиев Делибалтов      Районен съд – Елхово               
5.Веселин Тодоров Стоев                 Районен съд – Елхово  
6.Иван Стоянов Иванов                      Районен съд – Елхово          

Вярно,
Мария Петрова                                                         Християн Кускунов
Гл. специалист ОбС                                                Председател на ОбС /П/