ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ

Нормативно основание:

Закона за общинската собственост – чл.36

Необходими документи:

  • Заявление по образец
  • Заверено копие на документ за собственост – нотариален акт или договор за покупко – продажба
  • Актуална скица на имота
  • Решение за регистрация /за ЕТ и ЮЛ/ или удостоверение за вписване в  Търговския регистър

Такса: посочените в заповедта

Срок за изпълнение: по Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество