Проект за дневен ред на заседание № 6 на ОбС-Елхово на 20 февруари 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

                                                                     

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 6 /19.02.2024 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 20.02.2024 г. от 13.00 часа  в  заседателната зала на община Елхово 6-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Подготовка на проект по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

 

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово