Пето заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л
Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 5

На петото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 19.02.2024 г. от 09.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………..

1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Заповед № АК – 11 – 00002 от 06.02.2024 г. на Областен управител на област Ямбол.
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово 

ОбС РЕШИ:
34/5/1/ Общински съвет – Елхово:     

1.Изменя чл.6, ал.5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

„(5) В случаите по ал.4 с решение на общински съвет, взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветници, се променя характера на общинската собственост от публична в частна.“

2.Изменя чл.22, ал.6 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:

„(6) Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, както и да се използват за стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията.“

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 20/4/2 от 25.01.2024 г. на Общински съвет – Елхово. 

2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандат 2024-2027 година.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
35/5/2/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода на мандат 2024 – 2027 година. 

3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Елхово за 2024 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
36/5/3/ Общински съвет – Елхово

 1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Елхово през 2024 година;
 2. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 година да се публикува на интернет страницата на община Елхово;

4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне индивидуални основни месечни работни заплати на кметовете на кметства в община Елхово
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
37/5/4/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5, ал.16 от ПМС №67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности:

 1. Определя индивидуални основни месечни работни заплати на кметове на кметства в община Елхово, считано от 1 януари 2024 г., както следва:

с. Бояново                          –        1 680,00 лв.

с. Лесово                            –        1 680,00 лв.

с. Гранитово                      –        1 680,00 лв.

с. Изгрев                            –        1 680,00 лв.

с. М. Манастир                   –        1 680,00 лв.

с. Пчела                             –        1 680,00 лв.

с. Маломирово                   –        1 680,00 лв.

с. Раздел                            –       1 680,00 лв.

с. Кирилово                       –       1 680,00 лв.

с. Мелница                         –        1 680,00 лв.

с. Трънково                        –       1 680,00 лв.

 1. Определя индивидуална основна месечна работна заплата на кмета на община Елхово, считано от 01 януари 2024 г. в размер на 4140 лв.
 2. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната уредба и съгласно реда и начина за определяне съответните възнаграждения за общинска администрация.

5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане сборен бюджет на община Елхово за 2024 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
38/5/5/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.1, т.2, т.6 и т.23 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., Постановление  № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024  г., Решение на Министерски съвет № 847 от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение на Министерски съвет №346 от 05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., писмо ФО-1/03.01.2024 г. на Министерство на финансите за предоставяне на натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2024 г., Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет – гр.Елхово:

І. Приема сборния бюджет на община Елхово за 2024 г. както следва:

 1. По приходната част в размер на 28 443 544лв. /съгласно Приложение № 1/

          в т.ч. 1.1. Приходи с държавен характер в размер на                             16 965 582лв.

в т.ч. 1.1.1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности                 14 456 466лв.

1.1.2. Собствени приходи               13 620лв.

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от сметки за средства от Европейския съюз             -52 784лв.

1.1.4. Преходен остатък  левова сметка                     2 548 280лв.

        1.2. Приходи с местен характер в размер на                           11 477 962лв.

в т.ч.  1.2.1. Данъчни приходи                                                    1 085 000лв.

1.2.2. Неданъчни приходи                                                      2 689 445лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                         1 805 900лв.

1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                     141 200лв.

1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                      1 589 700лв.

1.2.6. Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ                     76 500лв.

1.2.7. Трансфери между бюджети и сметки за средства  от Европейския съюз               -356 943лв.

1.2.8. Възмездна финансова помощ (нето)                                 26 982лв.

1.2.9. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз       243 095лв.

1.2.10. Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната                        -331 381лв.

1.2.11. Друго финансиране                                               0 лв.

1.2.12. Преходен остатък                                             4 508 464лв.

 1. По разходната част в размер на     28 443 544лв. /съгласно Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2/

/разпределени по функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи/

в т.ч.  2.1. Държавни дейности в размер на                                        16 965 582лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи                   543 297лв.

2.3. Местни дейности в размер на                      10 934 665лв.

 

ІІ. Разпределя преходния остатък в лева размер на              7 056 744лв.  /съгласно Приложение № 3/

ІІІ. Утвърждава  разпределение  на  сборния бюджет  на  общината  за  2024 г.  по  собствен бюджет и второстепенни разпоредители съгласно Приложение № 2.2.

ІV. Утвърждава приходна част и разходна част съгласно чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси, в рамките на общинския бюджет, за кметствата и населените места с кметски наместници на територията  на община Елхово съгласно Приложение №2.3.  

V. Приема Поименен списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 4, в т.ч.:

               1. Утвърждава разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 589 700 лв., както следва:

1.1. обект „Благоустрояване на ПИ 27382.500.9935, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране“                                                                                              –          340 000 лв.

1.2. обект „Благоустрояване на ПИ 27382.500.9504, подмяна на тротоарна настилка и асфалтиране“                                                                                  –          340 000 лв.

1.3. обект „ Изграждане  метална конструкция в ПИ 27382.500.7121“                                                                                                                                                            –          167 700 лв.

1.4. обект „Основен ремонт тротоари ул.“Вардар“ от ул.“Ж.Петков“ до ул.“Черно море“                                                                                                                        –          550 000 лв.

1.5. обект „Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул.“Ангел Вълев“)“                                                   –         96 000 лв.

1.6. обект „Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр.Елхово (кръстовище път І-7 и ул.“Ал.Стамболийски“)“                               –       96 000 лв.

            2. Утвърждава разчети за разходи, финансирани с постъпления от продажба на общински нефинансови активи във връзка с разпоредбите на чл.127 ал.2 от Закона за публичните финанси в размер на 1 147 163 лв., в т.ч. преходен остатък 994 998 лв. съгласно Приложение № 7, от които:

–  за капиталови разходи  341 874 лв., както следва:

2.1. обект „Изграждане паркинг в ПИ 27382.500.9936, гр. Елхово“   –             36 874 лв.

2.2. обект „Основен ремонт ул. “Лом“ в участъка от ул. “Ал. Стамболийски“ до ул. “Чаталджа“                        –          130 000 лв.

2.3. обект „Изграждане на СКО към имоти на ул.“Тунджа“ в участъка от ул. “Ст. Караджа“ до ул. “П. Д. Петков“                  –    75 000 лв.

2.4. обект „Благоустрояване на югоизточна входна пътна артерия на гр. Елхово (кръстовище път І-7 и ул. “Ангел Вълев“)                  –       50 000 лв.

2.5. обект „Благоустрояване на северна входна пътна артерия на гр. Елхово (кръстовище път І-7 и ул. “Ал. Стамболийски“)“             –      50 000 лв.

VІ. 1. Утвърждава промяна в числеността и структурата на персонала, зает в дейност „Общинска администрация“, считано от 01.03.2024 г., както следва:

 

Структура Държавно финансиране Дофинансиране Всичко:
било става било става било става
  Всичко щатна численост 58,5 59,5 23,5 24,5 82 84
  в т.ч.            
1. Зам.кмет 2 3 2 3
2. Вътрешен одитор 1 2 1 2
  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ            
3. ОТДЕЛ „Териториално селищно устройство и строителство“ 5 0 4 0 9 0
4. ОТДЕЛ „Териториално селищно устройство, строителство и екология“ 0 6 0 4 0 10
5. ОТДЕЛ „Стопанско управление, общинска собственост и екология“ 5 0 1 0 6 0
6. ОТДЕЛ „Стопанско управление и общинска собственост“ 0 4 0 1 0 5

2. Задължава кмета на община Елходо да отрази направените промени в Устройствения правилник и длъжностното щатно разписание.

VІІ. 1. Утвърждава промяна, съгласно Наредба за качеството на социалните услуги,  в числеността на персонала, зает към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити  Служба „Социални дейности“, считано от 01.03.2024 г. в следните държавни дейности:

– при държавна дейност „Център за настанявне от семеен тип за деца/младежи без увреждания“ – съгласно Приложение 10 от Наредбата – било: 6,4 щатни бройки; става: 7,2 щатни бройки;

– при държавна дейност „Център за настанявне от семеен тип за деца/младежи с увреждания“ – съгласно Приложение 11 от Наредбата – било: 12,6 щатни бройки; става: 14,0 щатни бройки;

– при държавна дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ – съгласно Приложение 12 от Наредбата – било: 3,5 щатни бройки; става: 5,4 щатни бройки.

 1. Утвърждава промява в числеността на персонала, зает към второстепенен разпоредител с бюджетни кредити Служба „Социални дейности“, в дейност „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ – дофинансирана дейност с местни приходи, считано от 01.03.2024 г.: било 1 щатна бройка; става 0 щатни бройки.

VІІІ. Утвърждава численост на персонала и средства за заплати през 2024 г. /без звената от системата на народната просвета и култура, които  прилагат делегирани бюджети/ съгласно Приложение № 2.1.

ІХ. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

 1. За социално-битово и културно обслужване на персонала, определени в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на заетите лица, назначени по трудови правоотношения съгласно чл.39, ал. 2 от ПМС№13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
 2. За членски внос в неправителствени организации –     15 000лв.
 3. За представителни разходи на кмета на община Елхово съгласно чл.98, ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г. – 5 000лв.
 4. За помощи по решение на Общински съвет –             12 000лв.
 5. За помощи за „ин-витро“ процедури на семейства с репродуктивни проблеми               –             10 000лв.
 6. За помощи за погребение –             17 000лв.

В т.ч. 6.1. За самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни; настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица за услуги, предоставяни за погребения определени съгласно Приложение № 8                 –                5 000лв.

            6.2. За подпомагане разходите за погребални услуги на жители, с постоянен адрес в община Елхово, в размер до 50лв. при представяне на разходооправдателни документи               –             12 000лв.

 1. За изплащане транспортни разходи от местоживеене до месторабота и обратно, както следва:

7.1. за заетите във функция „Социално осигряване, подпомагане и грижи” съгласно Приложение № 6 в размер на 100% съгласно чл.38, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., като упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата;

7.2. за заетите във функция „Образование” в съответствие с Наредба №1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

 1. За финансиране на вестник „Елховска дума” –               4 000лв.
 2. Утвърждава субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово в размер на 100 000 лв., в т.ч.:
  • На основание чл.100, ал.2, т.4 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за финансово оздравяване на лечебното заведение                        –            60 000 лв.

           в т.ч. за закупуване на лекарства                       –            60 000 лв.

 • На основание чл.100, ал.2, т.1 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи                            –             20 000 лв.

в т.ч. за закупуване на ДМА по предложение на управителя –             15 000 лв.

за закупуване на веноскоп                                          –               5 000 лв.

 • На основание чл.100, ал.2, т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение                      –            20 000 лв.

в т.ч. за вътрешно измазване на помещения            –             20 000 лв.

Задължава МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово да представи отчетни документи за извършените разходи.

 1. На основание чл.96, т.2 от Закона за лечебните заведения утвърждава субсидия за текуща дейност на „Медицински център №1-Елхово”ЕООД, в размер на 25 000 лв. Задължава „Медицински център №1-Елхово“ЕООД да представи отчетни документи за извършените разходи.
 2. На основание чл.6, чл.123 и чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, утвърждава субсидия за финансово подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на общината  –             50 000лв.

Средствата да бъдат разпределени съгласно Наредба №17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на община Елхово.

 1. Утвърждава общинска субсидия за развитие на читалищната дейност на територията на община Елхово                         –             15 000лв.

Средствата се предоставят на читалищата на база приетата от Общински съвет Програма за развитието на читалищната дейност въз основа на сключени индивидуални договори с кмета на общината.

 1. За събори по села – за кметства, кметски наместничества и други населени места                                                –             по 700лв.
 2.  На основание чл.20, т.4 от Закона за публичните финанси във връзка с оптимизирането на бюджетните разходи забранява изплащането на дневни командировъчни разходи в населени места до 50км. от гр.Елхово на общинска администрация и звената към нея.

Х. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно Приложение № 5.

ХІ. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024-2026 г. съгласно Приложение № 9.

ХІІ. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Елхово в съотвествие с разпоредбите на чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси съгласно Приложение № 10.

ХІІІ. На основание чл.32, ал.1 от Закона за публичните финанси определя максимален размер на плащанията по общинския дълг през 2024 г. в размер до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината – до 855 047 лв.

ХІV. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХV. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

ХVІ. Определя размера на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 320 000 лв.

ХVІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предоставя на Местна инициативна група Елхово-Болярово по приходен §72/01 Възмездна финансова помощ в размер на 60 000 лв. Средствата са за обезпечаване дейността и ще бъдат предоставени след писмени заявки.

ХVІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008 г. на Министерство на финансите предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз за изпълнение на проекти средства в 472 500 лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

ХІХ. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета за извършване на компенсирани промени:

 1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

ХХ. Възлага на кмета на общината:

 1. Да определи със заповед правата и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
 2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.
 3. Да разпредели одобрените средства по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. Месечният план да се счита за равен на една трета от тримесечния план.
 4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения в съотвествие с волята на дарителя.

ХХІ. Упълномощава кмета:

 1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
 2. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

ХХІІ. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане, съгласно Приложение № 11.

ХХІІІ. На основание чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация задължава кмета да организира изпълнението на общинския бюджет и да разработи и представи бюджета в срок до един месец след приемането в Министерство на финансите и Сметна палата.

6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2023 година, Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2024-2027г. и Проектобюджет за 2024г.към Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2024-2027 г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
39/5/6/ Общински съвет – Елхово

        На основание чл.12, т. 1 от Закона за туризма и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчет за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма в община Елхово за 2023 година, Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2024-2027 година  и  Проектобюджет за 2024г. към Програмата за развитие на туризма в община Елхово за периода 2024-2027 година.

7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на План за действие на Община Елхово за периода 2024 – 2030 година в изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021 – 2030)
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
40/5/7/ Общински съвет – Елхово

1. На основание чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнението на  Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) приема План за действие на Община Елхово за периода 2024 – 2030 година в изпълнение на Областната стратегия на област Ямбол за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация  (2021 – 2030) . 

8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по проект „Красива България“на Министерство на труда и социалната политика.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
41/5/8/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с изискванията на Проект “Красива България”:

 1. Общински съвет – Елхово дава съгласие община Елхово да кандидатства по мярка М01 – 01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради” с проектно предложение „Осигуряване на достъпна среда в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Елхово „.
 1. Община Елхово да осигури средства за съфинансиране на обекта в размер до 88 100,00 лева, което е 44,5 % от бюджета на проектното предложение.

      3. Упълномощава кмета на община Елхово да извърши всички последващи действия.  

9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Елхово с проектно предложение по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила” .
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
42/5/9/ Общински съвет – Елхово

 1. Дава съгласие Община Елхово да кандидатства с проектно предложение „Закупуване на нов лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, Елхово” по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ към Фонд „Социална закрила”.
 2. Дава съгласие при одобрение на проектното предложение Община Елхово да осигури собствени финансови средства от общинския бюджет за изпълнението на проекта в размер на 20 % от общата стойност, но не повече от 8654,00 лева.
 3. Дава съгласие при доставка на автомобила, Община Елхово да заплати на доставчика/изпълнителя цялата сума, като частта, представляваща финансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на извършените дейности.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2023 г. на дружествата с общинско участие “Медицински център №1 – Елхово” ЕООД и МБАЛ “Св. Иван Рилски“ ЕООД
ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

ОбС РЕШИ:
43/5/10/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.3, ал.3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и чл.9, ал.6 от Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор:

 1. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово управление и контрол на “Медицински център №1–Елхово” ЕООД за 2023 г., съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.
 2. Приема годишен отчет за състоянието на системата за финансово управление и контрол на МБАЛ “Св.Иван Рилски“ ЕООД за 2023 г., съгласно представен доклад и въпросник за самооценка.

11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги 
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:
44/5/11/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, и чл.27, ал.1 във връзка с чл.26, т. 3-7 от Закона за социални услуги, Общински съвет – Елхово определя Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав:

 Председател: Живка Кафеджиева – заместник-кмет на община Елхово

 Членове:

 1. Татяна Дюлгерова–председател на ПК по СПОД и директор „Бюро по труда“- Елхово
 2. Десислава Славова- директор Дирекция „Социално подпомагане“- Елхово;
 3. Катя Димитрова – директор на ПГ“Св. Климент Охридски“;
 4. Д-р Блага Георгиева – член на ПК по СПОД;
 5. Яна Димова – инспектор „Детска педагогическа стая“- РУ Елхово;
 6. Виолета Ангелова – председател на Клуб на хората с увреждания- Елхово;
 7. Мариана Милева – Ръководител Служба „Социални дейности“- Елхово;
 8. Ивелина Романова – Директор на социални услуги за деца и младежи;

9. Светлана Илчева–Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост;

Десислава Руменова Русева- Кемерова – потребител на социални услуги.

12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване от общинския поземлен фонд.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово 

ОбС РЕШИ:
45/5/12/ Общински съвет – Елхово

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, чл37о, ал.1 и ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.1, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост , Общински съвет-Елхово:
 2. 1. Определя годишен план за паша, размера и местоположението на мерите,  пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на съответното землище, съгласно Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №3.
 3. Определя Правила за ползването на пасищата, мерите и ливадите на територията на  общината през 2024г. – Приложение №4.
 4. 3. Разрешава отдаване под наем без търг за срок от пет стопански години на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд по цена определена по пазарен механизъм, съгласно Приложение №3.
 5. Общото ползване на пасищата, мерите и ливадите от земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни е безвъзмездно, а индивидуалното ползване е възмездно – чрез заплащане на наем определен по пазарен механизъм.
 6. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване-пасища, мери  и ливади.

             III. Забранява заграждане на всички  пасища, мери и ливади – общинска собственост, предназначени за общо и за индивидуално ползване, както и ограничаване свободното преминаване на селкостопанските животни през тях с изключение на случаите съгласно чл.18а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти /изм. и доп. ДВ. бр.56 от 30 юни 2023г/ след предварително писмено уведомяване на община Елхово преди регистриране на животновъдния обект.

 1.  IV. На основание чл.52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – земеделски земи от общинския поземлен фонд, определени по реда на чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023 – 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
46/5/13/ Общински съвет – Елхово

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.6, т.3 от ЗСПЗЗ, чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Елхово дава съгласие за предоставяне на имоти – земеделски земи, определени по реда на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, като разрешава отдаването им под наем за стопанската 2023 – 2024 г. на:

1.„Тремонд“АД  за имоти, находящи се  в землището на с. Бояново, както следва:

-ПИ № 06001.70.1, с площ 0,800 дка, НТП-нива

-ПИ № 06001.71.80, с площ 1,900 дка, НТП -нива

-ПИ № 06001.78.70, с площ 2,289 дка, НТП -нива

2.ЕТ „Каливана-Иванка Димитрова“ за имоти, находящи се  в землището на с. Стройно, както следва:

-ПИ № 69883.17.70, с площ 6,000 дка, НТП-нива

-ПИ № 69883.21.31, с площ 1,800 дка, НТП-нива

-ПИ № 69883.35.5, с площ 1,899 дка, НТП-нива

след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.

ІІ. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет–Елхово упълномощава  кмета на общината да сключи договор за наем.

III. На основание чл.52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на имотите – земеделски земи да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

14. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин в 1,000дка, представляващ част от имот №61738.56.4–друг вид дървопроизводителна гора, частна общинска собственост в землището на с.Раздел.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
47/5/14/ Общински съвет – Елхово

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 от Закона за пчеларството, чл.69 ал.3, т.2,чл.70, ал.5, чл.71, ал.7 от  от Закона за горите, чл.39, ал.5 и ал.6 от Закона за общинската собственост,  Общински съвет – Елхово разрешава учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин с 100 бр. пчелни семейства в 1,000 дка площ, представляващ част от имот №61738.56.4, целия с площ 399530 кв.м, м. “Габрака“ и начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора ”  в отдел 358а в землището на с. Раздел на Петьо Стоянов Пантелеев от гр. Елхово за срок десет години от датата на сключване на договора.

2. Възлага на кмета осъществяването на всички дейности, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.

15. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване от Община Елхово на недвижими имоти – държавна собственост намиращи се в гр. Елхово на пл. Христо Ботев №10, вх.Б, ет.1 и 2, предоставени в управление на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
48/5/15/ Общински съвет – Елхово

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.3 и чл.4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл.54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Елхово разрешава община Елхово да придобие, чрез безвъзмездно прехвърляне на право на собственост недвижими имоти държавна собственост представляващи :

         1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1888.1.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Елхово, пл. Христо Ботев № 10, вх. Б, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1888, предназначение на самостоятелния обект: за културна и обществена дейност, площ по документ: 232,05 кв.м., при съседи: 27382.500.1888.1.21 и със съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж;

         1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1888.1.21 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Елхово, пл. Христо Ботев № 10, вх. Б, ет. 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1888, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, площ по документ: 465,02 кв.м., при съседи: 27382.500.1888.1.1, 27382.500.1888.1.10, 27382.500.1888.1.11, 27382.500.1888.1.12, 27382.500.1888.1.2, 27382.500.1888.1.20, 27382.500.1888.1.22, 27382.500.1888.1.3 и със съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж; 

         1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1888.1.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Елхово, пл. Христо Ботев № 10, вх. Б, ет.2 , самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1888, предназначение на самостоятелния обект : друг вид самостоятелен обект в сграда, площ по документ: 71,22 кв.м. заедно с прилежащи сервизни помещения при съседи: 27382.500.1888.1.11, 27382.500.1888.1.13, 27382.500.1888.1.14, 27382.500.1888.1.21 и със съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж.

         Имотите да се ползват в обществен интерес, без да се предприемат действия по продажбата им.

 1. На основание чл.34, ал.7 от Закона за общинската собственост кмета на общината да сключи договор в писмена форма.       

16. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
49/5/16/ Общински съвет – Елхово

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2023/2024г общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 36,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с. Пчела, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“ – гр. Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24 г. на територията на община Елхово.

ІІ.Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2023/2024г.

III. На основание чл 52, ал.5, т.2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на полските пътища да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

IV.На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 2023/2024г. 

17. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. в гори, собственост на Община Елхово и определяне начина на ползване на добитата дървесина.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
50/5/17/ Общински съвет – Елхово

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.1, ал.3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. в гори, собственост на Община Елхово – приложение към настоящото решение.

II. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.112, ал.1, т.2 от Закона за горите и чл. 5 ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет – Елхово разрешава добив на дървесина от горските територии – общинска собственост в следните землища и отдели:           

   с. Чернозем

                   отдел 433,, а“-840 пл.м3 иглолистна дървесина

отдел 435,, в“-910 пл.м3 иглолистна дървесина

                                          110 пл.м3 дърва за огрев 

отдел 437,, и“- 210 пл.м3 иглолистна дървесина

                                          80 пл.м3 дърва за огрев 

 с. Вълча Поляна

                    отдел 442,, ж“-200 пл.м3 иглолистна дървесина

                                           90 пл.м3 дърва за огрев  

III. Упълномощава кмета на общината да създаде организация относно добива на дърва за огрев.

18. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение на Решение №295/26/10 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Елхово за промяна на началните цени за добив и продажба на дървесина на територията на Община Елхово.
ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
51/5/18/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Елхово променя, определените с Решение №295/26/10 от 24.02.2022 г – Елхово начални цени за  добив и продажба на дървесина, както следва:

 1. Добита иглолистна дървесина в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 100 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 90лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 80лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина – 80лв.;

– дребна технологична дървесина – 80 лв.;

– дърва от иглолистна дървесина – 80 лв.;

 1. Иглолистна дървесина на корен в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 70 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 60 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 50 лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина –55 лв.;

– дребна технологична дървесина – 55 лв.;

– дърва от иглолистна дървесина – 55 лв.;

 1. Добита дървесина от топола в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 115лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 95лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 85 лв.;

б) Технологична дървесина:

– средна технологична дървесина – 65 лв.;

– дребна технологична дървесина – 65 лв.;

– технологична дървесина от  дърва – 65 лв.;

 1. 4. Добита дървесина от твърди широколистни бряст, летен дъб, полски ясен и цер в пл.куб.м. (без ДДС):

а) Трупи:

– трупи с диаметър на тънкия край  над 30 см – 120 лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 18-29 см – 110лв.;

– трупи с диаметър на тънкия край 15-17 см – 100лв.;

 1. 5. Дърва за горене от широколистни твърди – 00 лв. за пр.куб.м. без ДДС.
 1. 5. Цена на добив на дървесина (без ДДС)

– дърва за огрев – 19.00 лв. пр.куб.м.

– маркиране на стояща дървесина на корен  – 5,00лв. пл.куб.м.

– маркиране на едра строителна дървесина на корен трупи – 2,50лв. пл.куб.м.

– добив на иглолистна дървесина -35,00лв. пл. куб.м.

19. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.
ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 ОбС РЕШИ:
52/5/19/ Общински съвет – Елхово

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 3/06.02.2024 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

Цветелина Ганчева Иванова, гр.Елхово – 300.00 лв.

IІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 3/06.02.2024 г. на МФ, Общински съвет–Елхово не предоставя еднократна финансова помощ на:

      1. Тонка Митева Кючукова, с. Бояново

      2. Златка Атанасова Симеонова, с. Кирилово

 1. Боряна Симеонова Илиева, с. Трънково
 2. Антоанета Илиева Христова, с. Лесово

Вярно,
Мария Петрова                                                         Християн Кускунов
Гл. специалист ОбС                                               Председател на ОбС /П/