Шесто заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л
Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 6

 На шестото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 20.02.2024 г. от 13.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

…………………………………………………………………………………………………………..

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Подготовка на проект по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”
    ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:
53/6/1/ Общински съвет – Елхово

1. Дава съгласие и одобрява участието като партньор на община Елхово в създаването на местното партньорство с териториален обхват всички населени места в териториалните граници на общините Болярово, Елхово и Тополовград, за реализиране на проект по процедура  BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027.

2. Дава съгласие и подкрепя местното партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по процедура  BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” с водещ партньор Община Болярово – кандидат за финансово подпомагане по проекта.

3. Одобрява Споразумението за партньорство и дава съгласие, кметът на община Елхово Петър Гендов за лице, което да представлява Общината в партньорството по проекта и подпише споразумението.

 

Вярно,

Мария Петрова                                                         Християн Кускунов
Гл. специалист ОбС                                                     Председател на ОбС /П/