ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА СКИЦА, ОТ ИЗДАВАНЕ НА КОЯТО СА ИЗТЕКЛИ 6 МЕСЕЦА

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.3

Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри – чл.35, ал.1 във връзка с §4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

Такса:  2.00 лв. 

Срок за изпълнение: 6 дни