ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЧРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩА

Нормативно основание:

Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр.62 от 13.07.2001 г.) – чл.3 във връзка със Закон за устройство на територията – чл.177, ал.7

Необходими документи:

  • заявление по образец
  • констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строеж
  • разрешение за строеж
  • други документи според спецификата на обекта

Такса: няма

Срок за изпълнение:  7 дни