ЗАВЕРКА НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ

31. /СУНАУ ОБА3.33/ ЗАВЕРКА НА КОПИЕ НА ДОКУМЕНТ ОТ ТЕХНИЧЕСКИ АРХИВ

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията

Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.6

Необходими документи:

Цена:       – за решения, протоколи и заповеди – 1.00 лв./1 страница плюс 0.50 лв. за  всяка следваща страница

                  – за разрешение за строеж               – 3.00 лв. / бр.

                  – ползване на документи от техническия архив:

                                при подаване на заявление – 1.00 лв.

                                при предоставяне на архивни материали – 10.00 лв.

                      – на страница за копиране:

                                Формат А4     – 0,10 лв.

                               Формат А3     – 0,20 лв.

                               Двустранно:

                              Формат А4     – 0,15 лв.

                              Формат А3     – 0,30 лв.

Такса:      – за преписи от документи и на копия от планове и документация към тях –  5.00 лв. плюс разходите за копиране

Срок за изпълнение: 3 дни