ИЗДАВАНЕ НА СКИЦА ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ С ИЗЧЕРТАН ПОДЗЕМЕН КАДАСТЪР

Нормативно основание:

Закон за кадастъра и имотния регистър – § 4 от ПЗР

Необходими документи:

  • заявление по образец
  • документ за собственост или право на строеж
  • удостоверение за наследници – при наследствен имот

Цена:  0.15 лв. / л.м., но не по-малко от 5.00 лв. 

Срок за изпълнение: 7 дни