Седмо заседание

   О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

 

П Р О Т О К О Л

№ 7

 

На седмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 15.03.2024 г. от 9.00 ч. в заседателната  зала на общината.  

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

………………………………………………………………………………………………………………..

1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности на община Елхово за 2025 г., 2026 г. и 2027 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

54/7/1/ Общински съвет – Елхово

 

І. На основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси  и  чл.16 ал.5 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет във връзка с разпоредбите на Решение на Министерски съвет № 71 от 1 февруари 2024 г. за бюджетната процедура за 2025 г. и писмо БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите,  Общински съвет – Елхово:

 1. Одобрява “Прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности” на община Елхово съгласно Приложение № 8 към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 2. Одобрява „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2025 г. по бюджета на общината“ съгласно Приложение № 8а към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 3. Одобрява „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2024 и 2025 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 1 към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 4. Одобрява „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 6г към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 5. Одобрява „Прогноза на сметките за средства от Европейски съюз за периода 2025-2027 г.“ на община Елхово съгласно Приложение № 2.
 6. Одобрява „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2025-2027 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение №10а към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 7. Одобрява „Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025-2027 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6а към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 8. Одобрява „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2025-2027 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6б към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите;
 9. Одобрява „Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2025-2027 г.“ на МБАЛ”Св.Иван Рилски”ЕООД, гр.Елхово съгласно Приложение № 6в към БЮ-1 от 19 февруари 2024 г. на Министерство на финансите.

 

ІІ. На основание чл.83 ал.3 от Закона за публичните финанси задължава кмета на община Елхово да представи в Министерство на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

 

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024год.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

55/7/2/ Общински съвет – Елхово

1.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето приема Общинска програма за закрила на детето за 2024 год. на община Елхово.

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Одобряване на Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на община Елхово за 2023 година.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

56/7/3/ Общински съвет – Елхово

 

1.На основание чл. 24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината Елхово за 2023 година.

2.Кметът на общината да предостави копие от Решението на Общински съвет и Годишния доклад за 2023 г. на председателя на Областния съвет за развитие град Ямбол.

 

4.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Елхово в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ съгласно чл.7, ал.2, т.2 и ал.6, 7 и 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

57/7/4/ Общински съвет – Елхово

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“, Общинският съвет – Елхово:

 

 1. Упълномощава кмета  на  община  Елхово  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  агенция  в  размер до 44 041,32 лева (словом четиридесет и четири хиляди четиридесет и един лева и тридесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане за 2024 г. за Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и  популяризиране на СВОМР“.

 

 1. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група – Елхово – Болярово”, представлявано от Даниела Иванова Минкова – Председател на УС на Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ след получаване на Заповед за одобрение на дейности и разходи за 2024 г. да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-143 от 21.10.2016 г., сключено между Сдружение „Местна инициативна група – Елхово – Болярово“ и УО на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и Заповед № РД 09-937 от 21.11.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за одобрение на общ размер на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Елхово, проведено на 15.03.2024 г. ,  Протокол № 7 , т.4 от дневния ред по доклад № 4 / 15.03.2024 г. при кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет Елхово.

 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Приемане на списък за броя, видът и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2024 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

58/7/5/ Общински съвет – Елхово

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 11 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища на Общински съвет – Елхово, Общинския съвет приема Списък за броя, вида и местонахождението на общинските жилища по предназначение за 2024 година – съгласно Приложение № 1.
 2. На основание чл. 2 от Наредба № 11 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища на Общински съвет – Елхово, възлага на кмета да извършва съответните действия по организацията и управлението на общинските жилища.

 

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Елхово през 2024г. /приета с Решение на Общински съвет Елхово №36/5/3 от 19.02.2024г./

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

59/7/6/ Общински съвет – Елхово

 

1.На основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2024г., приета с Решение на Об съвет – Елхово №36/5/3/ от 19.02.2024г. като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в  списъка на пасищата и ливадите, собственост на община Елхово, предназначени за отдаване под наем-2024г. /чл.37и от ЗСПЗЗ/ да бъде допълнен със следните поземлени имоти:

 

За землище с.Гранитово

от позиция №42 до позиция №44

 

№ имот по КК Площ в кв.м НТП  Местност к-я
17748.90.426 113716 Пасище …………… III
17748.90.429 102360 Пасище …………… III

 

№ имот по КК Площ в кв.м НТП  Местност к-я
17748.72.529 23780 Пасище …………… VI

 

За землище с.Лесово

От позиция №95 до позиция №119

 

№ на имот М-ст Площ кв.м К-я НТП
43459.22.21 19490 9 пасище
43459.22.475 14265 9 пасище
43459.25.175 Кабра-

нов гьол

35136 10 пасище
43459.30.464 20147 10 пасище
43459.35.231 18101 9 пасище
43459.35.29 17966 9 пасище
43459.35.610 26434   пасище
43459.36.837 11796 4 пасище
43459.38.196 46200 10 пасище
43459.38.262 28507 10 пасище
43459.40.472 18760 10 пасище
43459.44.584 12447 10 пасище
43459.45.226 51850 9 пасище
43459.58.74 23759 10 пасище

 

№ на имот  Площ кв.м К-я НТП
43459.35.611 14967 9 пасище
43459.41.415 14860 10 пасище

 

№ имот по КК Площ в кв.м НТП  к-я
43459.37.54 12406 Пасище X

 

№ имот по КК Площ в кв. Площ в дка  нтп к-я
43459.43.54 12397 12,397 Пасище X

 

 

№ имот по КК Площ в кв.м НТП  к-я
43459.37.191 120202 Пасище X
43459.37.550 138406 Пасище X
43459.40.154 95172 Пасище X
43459.43.56 87966 Пасище X
43459.57.407 18767 Пасище
43459.60.78 80526 Пасище IX

                                                                                                                                                                                                                                                                                

За землище с.М.Манастир

От позиция №105 до позиция №107

№ имот по КК Площ в кв.м НТП  М-ст к-я
46904.60.31 161936 Пасище –––– 5
46904.52.119 261220 Пасище –––– 6

 

№ имот по КК Площ в кв.м НТП  к-я
46904.64.385 13221 Пасище III

 

За землище с.Трънково

позиция №26

Кад.идентиф. Площ (кв.м) Площ(дка) НТП к-я
1 73328.20.143 110033 110,033 Пасище V

 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на обработваеми земи – частна общинска собственост от I-IX категория за срок от десет стопански години. 

  ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

   

ОбС РЕШИ:

60/7/7/ Общински съвет – Елхово

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а, ал.5  от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл.31 ал./1/, ал./2/ и ал./3/, чл.32, ал.3 от Наредба №5  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет разрешава:

1.Отдаване под наем на 3752,598дка обработваеми  земи – частна общинска собственост  от I-IX категория чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет  стопански години, описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, местности, категории и начална наемна цена – Приложение №1, което е неразделна част от решението на ОбС Елхово.

2.Преди обявяване на търга, списъка със земеделските земи да се актуализира с последната информация на Служба по геодезия картография и кадастър /СГКК/-гр.Ямбол.

3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичния търг с явно наддаване съгласно Глава VІІІ от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и сключи договор за наем за срок от десет стопански години.

4.На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на земеделските земи да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

 

8.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне под наем на имоти – полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023 – 2024г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

   

ОбС РЕШИ:

61/7/8/ Общински съвет – Елхово

 

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ – Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2023/2024г общинските полски пътища и напоителни канали, които не функционират и заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване  по цена:

– в размер на 20,00лв/дка  представлявяща средно годишно рентно плащане, дължимо за 2023/24г.  за землището на  с.Лесово, община Елхово, съгласно Протокол №1  от  25.01.2023г.  на ОД“Земеделие“-гр.Ямбол  за определяне на средното годишно рентно плащане за стопанската 2023/24г. на територията на община Елхово.

ІІ.Наемателите, на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2023/2024г.

III. На основание чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА не по – малко от 30 на сто от постъпилия приход от отдаване под наем на полските пътища да се използва за изпълнение на дейности от местно значение в населеното място.

IV.На основание чл. 37в, ал.16  от ЗСПЗЗ, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем за стопанската 2023/2024г.

 

9. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 с площ 14.14 кв. м., находяща се в град Елхово на ул. “Индже войвода“ № 2, ет.3 за срок от 10 /десет/ години след провеждането на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

62/7/9/ Общински съвет – Елхово

 

 1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2024 г. като, в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да предостави под наем”, бъде допълнена следната позиция № 10. „Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 с площ 14.14 кв.м., находяща се в град Елхово на ул. „Индже войвода“ № 2, ет. 3“.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.18 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 със застроена площ от 14.14 кв.м., намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1754, предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК и Заповед 18-2045/12.03.2018 г. на началника на СГКК – гр. Ямбол, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ПИ 27382.500.1754.1.26 и ПИ 27382.500.1754.1.28, под обекта: ПИ 27382.500.1754.1.8 и ПИ 27382.500.1754.1.9, над обекта: ПИ 27382.500.1754.1.18 за срок от 10 /десет/ години с месечен наем, определен на база т.1 от Приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в размер на 82.00 лв. без включено ДДС.
 3. На основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.3 и ал.4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за наем въз основа на резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване.

 

10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост с площ 48/142 кв.м.ид.части от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, находяща се в град Елхово ул. „Морава“ № 1А за срок от 10 /десет/ години след провеждане на публичен търг.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

63/7/10/ Общински съвет – Елхово

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.20 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава отдаването под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 48 кв.м.идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, цялата със застроена площ от 142 кв.м., предназначение: сграда със смесено предназначение, брой етажи: два и сутерен по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. Сградата е построена през 1971 год. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705, при граници на дворното място: ПИ 27382.500.7236; ПИ 27382.500.7113; ПИ 27382.500.9708; ПИ 27382.500.9707; ПИ 27382.500.9721; ПИ 27382.500.9822; ПИ 27382.500.9706 и ПИ 27382.500.9704 за срок от 10 /десет/ години с месечен наем, определен на база т.1 от Приложение № 2 „Базисни цени за отдаване под наем на общински имоти“ на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в размер на 142.65 лв. без включено ДДС.
 2. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.3 и ал.4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово възлага на кмета на общината да издаде заповед и сключи договор за наем въз основа на резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване.

 

11. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост представляващи поземлени имоти с идентификатори 27382.500.9680 и 27382.500.9681 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

64/7/11/ Общински съвет – Елхово

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава осма от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на следните недвижими имоти частна общинска собственост намиращи се в гр. Елхово и представляващи:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9680 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 07.05.2020 г., адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. Тунджа № 16, площ: 476 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 27382.500.3572, номер по предходен план: кв. 5 парцел ХV, при граници: поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9679, 27382.500.7162, 27382.500.9681, 27382.500.9696.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.9681 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е от 07.05.2020 г., адрес на поземления имот  гр. Елхово, ул. Тунджа № 20, площ: 507 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, предишен идентификатор: 27382.500.3572, номер по предходен план: кв. 5 парцел ХVІ, при граници: поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9680, 27382.500.7162, 27382.500.9682, 27382.500.9696.

 1. На основание чл. 42 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарните оценки на имотите на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

12. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9933 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

65/7/12/ Общински съвет – Елхово

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.9933 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Елхово, ул. Лозенград № 25, площ: 315 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), предишен идентификатор: 27382.500.79, номер по предходен план: кв. 135, ПИ 79, при съседи: поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9956, 27382.500.78, 27382.500.77, 27382.500.9957, на Валентин Иванов Калчев от гр. Елхово собственик с нот. акт № 116, том ІІ, рег. № 2259, нот. дело № 259 от 2020 г.вписан в Служба по вписванията – Елхово с акт № 140, том VІІІ, д. 1065, вх. рег. № 2086 от 03.12.2020 г., дв. вх. № 2081 и удостоверение за идентичност № АОУ-99/04.10.2023 г. на сграда с кадастрален идентификатор 27382.500.9933.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, със застроена площ 93 кв. м., брой етажи – 1, построена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9933 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, която съгласно Удостоверение за търпимост № АОУ-78/22.08.2023 г. на Главния архитект на община Елхово не подлежи на премахване и забрана за ползване.
 2. На основание чл. 42 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

 

13. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на решение № 507/43/12 от Протокол № 43/31.08.2023 г. на Общински съвет – Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

66/7/13/ Общински съвет – Елхово

 

 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с писмо изх. № ВСС – 5877/2023 г. на Висшия съдебен съвет и решение по т. 13 от протокол № 37/14.12.2023 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет, Общински съвет – Елхово изменя т.2 от Решение № 507/43/12/ по Протокол № 43/31.08.2023 г. на Общински съвет – Елхово, като текстът „на Районен съд – Елхово, за създаване и ползване като съдебен център по медиация.“, следва да се чете „на Висшия съдебен съвет за създаване и ползване като съдебен център по медиация към Районен съд – Елхово.“.
 2. В останалата си част Решение № 507/43/12/ по Протокол № 43 от 31.08.2023 г. на Общински съвет – Елхово остава непроменено.
 3. Възлага на Кмета на община Елхово да извърши всички последващи действия по изпълнение на настоящото решение.

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 507/43/12/ по Протокол № 43 от 31.08.2023 г. на Общински съвет – Елхово.

 

14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи и награди на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: Татяна Дюлгерова – председател на ПК по социална политика и обществени дейности

 

ОбС РЕШИ:

67/7/14/ Общински съвет – Елхово

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, писмо № ФО – 3/06.02.2024 г. на МФ и във връзка с Раздел VII, т.14.1 от Критериите за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община Елхово, Общински съвет–Елхово награждава:

1.Станислав Атанасов Атанасов, СКБ „Стефан Караджа“  – 300.00 лв.

 

II. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и писмо № ФО – 3/06.02.2024 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократна финансова помощ на:

 1. Милка Атанасова Иванова, гр. Елхово – 200.00 лв.
 2. Милена Атанасова Митева, с. Лесово – 300.00 лв.
 3. Васил Тодоров Русев, с. Бояново – 200.00 лв.
 4. Ангелина Илиева Тодорова, с. Пчела – 200.00 лв.

 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Определяне на нов представител на Общински съвет – Елхово в Общинска експертна комисия по въпросите на спорта (ОЕКВС).

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 

ОбС РЕШИ:

68/7/15/ Общински съвет – Елхово

           На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал. 2 от Наредба № 17 за условията и реда за финансово подпомагане на физическата активност, спорта и спортно – туристическата дейност в Община Елхово и за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Елхово, Общински съвет – Елхово определя за член на Общинската експертна комисия по въпросите на спорта на мястото на Господин Брайков следния свой представител Красимир Георгиев Кръстев

         Настоящото решение е неразделна част от Решение № 32/4/14 от 25.01.2024 г. на Общински съвет – Елхово

                   

16. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Промяна в съставите на Постоянната комисия по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП) и Постоянната комисия по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ).

ВНОСИТЕЛ: Християн Кускунов – председател на ОбС-Елхово

 

ОбС РЕШИ:

69/7/16/ Общински съвет – Елхово

І.На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл. 30, ал.1 и чл.31, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Елхово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет избира:

 1. Ана Николова Генчева за член на Постоянната комисия по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП)
 2. Ана Николова Генчева за член на Постоянната комисия по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ).

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 4/2/3/ от 28.11.2023 г на Общински съвет – Елхово

                   

 

Вярно,

Мария Петрова                                                         Християн Кускунов

Гл.специалист ОбС                                                Председател на ОбС /П/