ПРИЕМАНЕ И ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СТРОЕЖ

Нормативно основание:

Наредба № 5 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.) – чл.16

Необходими документи:

  • заявление свободен текст

Такса: няма

Срок за изпълнение: веднага