ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ НА СГРАДИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМАХВАНЕ /ПОПРАВЯНЕ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ/ НА СТРОЕЖИ, НЕГОДНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗАСТРАШЕНИ ОТ САМОСРУТВАНЕ

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.195, ал.5 и чл.196

Необходими документи:

Такса:       няма

Срок за изпълнение:  23 дни