18. ЗАВЕРКА НА ЗАПОВЕДНА КНИГА

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.158, ал.2

Необходими документи:

  • уведомително писмо

Такса: няма         

Срок за изпълнение:  3 дни