ЗАПОВЕД № РД-346 гр. Елхово, 03.04.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 със застроена площ от 14.14 кв. м.

З А П О В Е Д

 № РД-346
гр. Елхово, 03.04.2024 г.

       На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,  чл.18 и чл.73 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решение на Общински съвет – Елхово № 62/7/9/ взето с Протокол № 7 от 15.03.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

             І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 със застроена площ от 14.14 кв. м., намиращ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.1754, предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, брой нива на обекта: 1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Елхово, одобрени със Заповед РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК и Заповед 18-2045/12.03.2018 г. на началника на СГКК – гр. Ямбол, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: ПИ 27382.500.1754.1.26 и ПИ 27382.500.1754.1.28, под обекта: ПИ 27382.500.1754.1.8 и ПИ 27382.500.1754.1.9, над обекта: ПИ 27382.500.1754.1.18 за срок от 10 /десет/ години.

       Начален месечен наем  – 82.00 лв. /осемдесет и два лева/ без включено ДДС.

       Размер на депозита за участие в търга – 984.00 лв. /деветстотин осемдесет и четири лева/.

       Стъпка за наддаване – 8.20 лв.

 Дължимите плащания се извършват на касата в Центъра за административно обслужване при община Елхово или по банков път в посочените сметки:

– За депозит за участие в търг: ОБЩИНА ЕЛХОВО, IBAN сметка № BG68STSA93003346210388, в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF

– За такса за участие в търг: ОБЩИНА ЕЛХОВО, IBAN сметка № BG91STSA93008401554900, код на плащане 448090  в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF.

         Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 04.04.2024 г. до 18.04.2024 г. от 08.00 часа до 12.00 часа.

         Публичният търг да се проведе на 19.04.2024 г. от 10.00 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

         Документите за участие в търга се подават до 17.04.2024 г. до 17.00 часа.

         При липса на кандидати за участие в търга на 19.04.2024 г., да се проведе втори търг при същите условия на 26.04.2024 г. от 10.00 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 25.04.2024 г. до 17.00 часа.

         Във връзка с повторния търг оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 22.04.2024 г. до 24.04.2024 г. от 08.00 часа до 12.00 часа.

         Търгът да се проведе от комисия в състав:

             Председател: не се чете

                   Зам. председател: не се чете

      Членове:

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

       Резервни членове:

  1. не се чете
  2. не се чете

         В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в търга подават в Центъра за административо обслужване при община Елхово следните документи:

        I.За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в търга се подава от представляващия или упълномощен негов представител:    

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

         2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

        3.Приходна квитанция за внесен депозит.

        4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00 лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

.               II.За физически лица :

         1.Заявление – образец за участие в търга се подава от физическото лице или упълномощен от него представител :

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит.
  2. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.
  3. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

         Утвърждавам тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.1754.1.27 със застроена площ от 14.14 кв.м.   

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово и  се обяви на интернет страница на Община Елхово.       

         Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на общинска администрация и на интернет страница на Община Елхово в раздел „Търгове и конкурси“.   

         Заповедта да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

ПЕТЪР ГЕНДОВ п /не се чете/
Кмет на община Елхово

Тръжна документация