ЗАПОВЕД № РД-347 гр. Елхово, 03.04.2024 г. за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост представляват 48 кв.м. идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, цялата със застроена площ от 142 кв.м.,

З А П О В Е Д

№ РД – 347
гр. Елхово,03.04.2024 г.

      На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 и чл.73 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Решение на Общински съвет – Елхово № 63/7/10/ взето с Протокол № 7 от 15.03.2024 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

       І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост представляват 48 кв.м. идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7, цялата със застроена площ от 142 кв.м., предназначение: сграда със смесено предназначение, брой етажи: два и сутерен по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. Сградата е построена през 1971 год. в поземлен имот с идентификатор 27382.500.9705, при граници на дворното място: ПИ 27382.500.7236; ПИ 27382.500.7113; ПИ 27382.500.9708; ПИ 27382.500.9707; ПИ 27382.500.9721; ПИ 27382.500.9822; ПИ 27382.500.9706 и ПИ 27382.500.9704,

за срок от 10 /десет/ години.

       Начален месечен наем  – 142.65 лв. /сто четиридесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/ без включено ДДС.

       Размер на депозита за участие в търга – 1711.80 лв. /хиляда седемстотин и единадесет лева и осемдесет стотинки/.

       Стъпка за наддаване – 14.27 лв.

 Дължимите плащания се извършват на касата в Центъра за административно обслужване при община Елхово или по банков път в посочените сметки:

– За депозит за участие в търг: ОБЩИНА ЕЛХОВО, IBAN сметка № BG68STSA93003346210388, в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF

– За такса за участие в търг: ОБЩИНА ЕЛХОВО, IBAN сметка № BG91STSA93008401554900, код на плащане 448090  в “Банка ДСК” ЕАД гр. Елхово с BIC код STSABGSF.

         Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 04.04.2024 г. до 17.04.2024 г. от 08.00 часа до 12.00 часа.

         Публичният търг да се проведе на 19.04.2024 г. от 10.30 часа в залата на административната сграда на община Елхово на ул. Търговска № 13.

         Документите за участие в търга се подават до 17.04.2024 г. до 17.00 часа.

         При липса на кандидати за участие в търга на 19.04.2024 г., да се проведе втори търг при същите условия на 26.04.2024 г. от 10.30 ч. в залата на община Елхово, като документите за участие в търга се подават до 25.04.2024 г. до 17.00 часа.

         Във връзка с повторния търг оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 22.04.2024 г. до 25.04.2024 г. от 08.00 часа до 12.00 часа.

         Търгът да се проведе от комисия в състав:

                   Председател: не се чете

                   Зам. председател: не се чете

      Членове:

  1. не се чете
  2. не се чете
  3. не се чете
  4. не се чете
  5. не се чете

       Резервни членове:

  1. не се чете
  2. не се чете

         В търга могат да участват физически и юридически лица.

       Желаещите за участие в търга подават в Центъра за административо обслужване при община Елхово следните документи:

                 I. За юридически лица

        1.Заявление – образец за участие в търга се подава от представляващия или упълномощен негов представител:    

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

        2.Извадка от Търговския регистър за актуално състояние, издава се служебно.

       3.Приходна квитанция за внесен депозит.

       4.Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00 лв.

        5.Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга.

.               II.За физически лица :

         1.Заявление – образец за участие в търга се подава от физическото лице или упълномощен от него представител :

– на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово;

– по поща или куриер до гише № 1 в Центъра за административно обслужване на първи етаж в административната сграда на общината на ул. “Търговска” № 13 в гр. Елхово;

– по електронна поща с адрес : obshtina@elhovo.bg с квалифициран електронен подпис.

  1. Приходна квитанция за внесен депозит.
  2. Приходна квитанция за внесена такса за участие в търга – 30.00лв.
  3. Пълномощниците в търга да представят нотариално заверено пълномощно за участие в търга. 

         Утвърждавам тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ 48 кв.м. идеална част от първи етаж на сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 по КККР на гр. Елхово.       

         Тръжната документация, утвърдена от кмета на общината да бъде предоставена на заинтересованите лица от служителя на гише № 1 в Центъра за административно обслужване на община Елхово и  се обяви на интернет страница на Община Елхово.       

         Настоящата заповед да се сведе до знанието на по-горе посочените лица за сведение и изпълнение.        

         Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на общинска администрация и на интернет страница на Община Елхово в раздел „Търгове и конкурси“.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пепа Петрова Кючукова – зам. кмет на община Елхово.

ПЕТЪР ГЕНДОВ  п /не се чете/
Кмет на община Елхово

Тръжна документация