Проект за дневен ред на заседание № 8 на ОбС-Елхово на 10 април 2024 г.

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

                                                           г-н /г-жа/…………………………….                                                                    

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

      № 8 /10.04.2024 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 10.04.2024 г. от 16.30 часа  в  заседателната зала на община Елхово 8-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО: Подготовка на проект по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“

ВНОСИТЕЛ: Петър Гендов – кмет на община Елхово                   

                                       

ХРИСТИЯН КУСКУНОВ

Председател на ОбС-Елхово