ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ЗА РАЗКОПАВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

Нормативно основание:

Закон за устройство на територията – чл.148, във връзка с чл.72, ал.1

Необходими документи:

 • заявление по образец
 • документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител
 • виза за проектиране /в случаите, в които е задължителна/
 • три копия от одобрения и съгласуван инвестиционен проект
 • решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС – /в случаите, в които се изисква ОВОС/
 • оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите
 • положително становище на органите за пожарна и аварийна безопасност /ако строежът е първа или втора категория/
 • предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • специалните разрешителни /изискуеми по специални закони/
 • пълномощно
 • други документи при поискване

Такса:       20.00 лв. 

Срок за изпълнение:  25 дни