ЗАВЕРКА НА АНКЕТНИ ФОРМУЛЯРИ КЪМ АНКЕТНА КАРТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Нормативно основание:

Наредба № 3 на министъра на земеделието, горите и аграрната реформа (обн., ДВ, бр.10 от 05.02.1999г.) за създаване и поддържане на регистъра на земеделските производители – чл.8, ал.6, т.2 във връзка с чл.3

 Анкетната карта се представя в общината и се заверява веднага