ПОКАНА

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Заповед ¹ 118 от 15.02.2012г. на Кмета на Община Елхово, моля, да ни предоставите оферта за: Консултантски услуги за подготовка, входиране и последващо управление до приключване на проект „Подобряване на социалната инфрасртукура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип” по Програма за развитие на селските райони 2007–2013 г., мярка 321 – основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Изтегли