ПОКАНА

Във връзка с реализация на Проект „Подобряване на социалната инфрасртукура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип„” на основание чл. 2, ал.1, т.2 от НВМОП и Заповед ¹117 от 15.02.2012 на Кмета на община Елхово за избор на изпълнител за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на ЦНСТ за деца, предвидено за изграждане в УПИ ¹ V кв.17 А, по плана на гр. Елхово, в обхват и обем определен от техническо задание, в рамките на кандидатстване пред Министерство на земеделието и горите, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г”, каним заинтересованите да предложат оферта, съдържаща техническо и финансово предложение.

Изтегли