Публична покана с предмет: „Услуги за осъществяване на дейности, свързани с осигуряване на мерки за публичност и визуализация” по проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово”, финансиран съгласно договор ¹ DIR-51011119-CO24/17.02.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” (ОПОС)

Публикувано на: вторник, 03 април 2012
Валидно до: вторник, 10 април 2012

Файлове и ресурси

Изтегли