ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ СЪБРАНИ СУМИ ЗА ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НАЛОЖЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ГЛОБИ И ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

Нормативно основание:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 129, ал. 1

Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Копие на квитанция или платежно нареждане за платени суми преди 2013г.
  • Удостоверение за банкова сметка за превеждане на надвнесените суми

Такса: няма