ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ

Декларациите се подават до 30.11 на предходната година

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 67, ал.1

Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово на ОбС-Елхово – чл.16А

Необходими документи:

Декларация по образец

Такса: няма