ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Декларациите се подават до 31.12 на предходната година

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 71

Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово на ОбС-Елхово – чл.18А

Необходими документи:

Декларация по образец

Такса: няма