ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ГОДИШЕН ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Декларациите по чл.61н се подават до 31.01. на текущата година.

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 61н

Необходими документи:

Декларация по чл.61н

Такса: няма