ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ И МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Декларациите се подават при прихвърляне на недвижими и движими имущества, при безвъзмездно придобиване на имущества – 2 месеца от получаване на имуществото

Нормативно основание:

Закона за местните данъци и такси – чл. 49, ал.3

Необходими документи:

  • Декларация по чл.49, ал.3 по образец
  • Удостоверение за данъчна оценка
  • Удостоверение за застрахователна стойност
  • Фактура или други

Такса: няма