Р Е Ш Е Н И Е СЗ – 146 – ПР/2008 г. НА РИОСВ

Р Е Ш Е Н И Е  СЗ – 146 – ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1,т. 1, ал. 3 и ал, 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал.1 т. 3 „а”, чл. 8 т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение  2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

 

РЕШИХ

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно   предложение   Изграждане   на   бензиностанция,   газстанция,   обществено обслужваща част, ТИР паркинг и детска площадка в имот  048040 в землището на с.Лесово, общ. Елхово. възложител Георги Стоянов Христов, гр. Ямбол, ул. „Търговска”  26, вх. А, ап.3

 

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на бензиностанция, газстанция, обществено обслужваща част, ТИР паркинг и детска площадка. Предвидената дейност попада в Приложение 2 на ЗООС – т. 10 – Инфраструктурни инвестиционни предложения, буква „б” – обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски центрове и паркинги. Върху терена с площ от 4.999 дка се предвижда изграждане на бензиностанция с две бензин колонки, една дизел колонка и една газколонка, търговско обслужваща част състояща се от: заведение за хранене до 60 места, магазин за пакетирани стоки, промишлени стоки. ТИР паркинг до 15 паркоместа и детска площадка. Колонките за горивата ще бъдат защитени с козирка от метална конструкция. Площадката ще бъде асфалтирана и оградена. Предвижда се и 30 % озеленяване с храсти и дървета характерни за района. Транспортно – комуникационния достъп ще се осъществи посредством проектирана пътна връзка от главен път и общински път. Водоснабдяването ще се осигури от съществуващ водопровод, чрез водопроводно отклонение, след сключване на договор с В и К гр. Ямбол. Битово отпадните води ще се отвеждат в площадкова канализационна мрежа и от там в изгребна яма. която ще се почиства периодично. За сьбиране на отпадни масла от транспортните средства ще се изгради каломаслоуловител. Отпадъците генерирани по време на строителството ще бъдат събирани и депонирани на определеното от общината място. Битовите отпадъци генерирани при експлоатацията на обекта ще се събират в контейнери и извозват на сметище.


 

МОТИВИ:

 

1.Реализацията   на   инвестиционното   предложение   ще   доведе   до   незначителни физически промени на района, тъй като имотът е в близост до главен път I – 7 Елхово – КПП Лесово и попада в интензивна международна пътна зона за Турция.

2.При      строителството      и      експлоатацията     свързани      с      реализацията      на инвестиционното    предложение    ще    се    използват    незначително    количество природни  ресурси.  Водоснабдяването  ще  бъде  осъществено  от  съществуващ водопровод. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в изгребна яма.

3.Няма да бъдат засегнати продуктивни земеделски земи – категорията на земята при неполивни условия е девета и липсва хумусен слой, което я прави практически неизползваема за земеделски нужди.

4.Реализацията на инвестиционното  предложение  не предполага замърсяване  и нарушаване на околната среда, както и риск от инциденти. Предвиденият паркинг е   с   ограничен   капацитет   и   ще   бъде  разположен   върху   ограничена площ  от площадката.

5.Инвестиционното   предложение   няма   връзка   с   други   такива   и   не   води   до значителни комулативни въздействия.

6.Инвестиционното предложение, не генерира значими отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на
защитени видове.

7.Осъществяването на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху   хората   и   тяхното   здраве,   флората   и   фауната,   почви,   земеползване, качеството на водите, климата и ландшафта.

8.Инвеститорът е уведомил за намерението си община Елхово кметството на с.Лесово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда н други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или па някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно — процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.


 

НАНЧО ВИДЕВ

Директор на РИОСВ

18.09.2008 г.