Р Е Ш Е Н И Е СЗ – 152 – ПР/2008 г. НА РИОСВ ГР. СТАРА ЗАГОРА

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СТАРА ЗАГОРА

Р Е Ш Е Н И Е  СЗ – 152 – ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, и представената писмена документация от възложителя по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение Изграждане на площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали в имот УПИ XI и УПИ XII, кв. 73 вгр. Елхово, общ. Елхово.

възложител ЕТ „Дала 39 – Карагьозов”, гр. Елхово ул, Георги Бенковски   15

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на площадка за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение 2 на ЗООС т. 11 – Други инвестиционни предложения, буква “д”- съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства. Теренът предвиден за реализация на инвестиционното предложение е с обща площ от 2.576 дка. В обекта ще бъдат разположени контейнери за разделно събиране на черни и цветни метали. Измерването и контролирането на постъпващите отпадъци ще се извършва посредством кантар, разположен на входа на площадката. Предвижда се събирането на около 200 т/год. – черни метали и 30 т/год. -цветни метали. На терена няма да се събират излезли от употреба акумулатори и други опасни отпадъци. Площадката е оградена, водоснабдена с питейна вода и електричество. Отпадните води ше се заустват в селищната канализация. Битовите отпадъци генерирани по време на експлоатацията на обекта ще се събират в метални контейнери.

МОТИВИ:

 1. Реализацията   на  инвестиционното  предложение   ще   доведе   до   незначителни физически промени на района, тъй като ще се реализира в територия с изградена инфраструктура.
 2. Площадката отговаря на изискванията    на Приложение  2  на Наредбата за изискванията   за   третиране   и   транспортиране   на   производствени   и   опасни отпадъци (ПМС  53 от 19.03.1999 год.).
 3. На площадката ще се събират и временно ще се съхраняват отпздъди от черни и цветни метали,  които ще бъдат сортирани и транспортирани своевременно извън площадката.
 4. Имотът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, граничи с пътната   мрежа   и   не   се   предвижда   изграждане   на   нова   или   промяна   на

 

 съществуващата инфраструктура.

 1. Инвестиционното предложение за обособяване на площадка за събиране временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали не е свързано с използването на
  природни ресурси.
 2. Дейността,   която   предвижда   инвестиционното   предложение,   е   свързана   с
  генерирането на малки количества отпадъци от пръст, ръжда и други инертни примеси, които ще се събират в контейнери и ще се депонират на съответното депо за ТБО.
 3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага замърсяване и
  нарушаване на околната среда, както и риск от инциденти. Плътната ограда ще предпазва от разпиляване на  отпадъците и замърсяване  на   околната среда.Непропускливата настилка не допуска замърсяване на почвите и подземните води.
 4. Осъществяването на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху   хората   и   тяхното   здраве,   флората   и   фауната,   почви,   земеползване, качеството на водите, климата и ландшафта.
 5. Възложителят е уведомил за намерението си  община Елхово и  засегнатото население.  Не са депозирани  мотивирани възражения по  законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда н други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, инвеститорът/новият инвеститор трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 1 месец след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

 

НАНЧО ВИДЕВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ