Решение СЗ-43-ПР/2009г. на РИОСВ гр. Стара Загора

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл, 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2 ал. 1 т. 3 „а“, чл. 8 т, 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 и уведомление по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената писмена документация от възложителя по Приложение  2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение Изграждане на козеферма за 500 бр. кози, кравеферма за 100

бр. крави и мандра за 2 тона мляко в имот номер 43459.183.5 в землището на с. Лесово, общ.Елхово, възложител Петър Митков Митков, гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 138

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на козеферма за 500 бр. кози, кравеферма за 100 бр. крави и мандра за 2 тона мляко. Предвидената дейност попада в обхвата на Приложение 2 на ЗООС т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „д“ -интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение  1) и т. 7 – Предприятия в хранителната промишленост (невключени в приложение  1), буква „в“ – производство на млечни продукти. Животновъдната ферма и мандрата ще се разположат в имот номер 43459.183.5 в землището на с. Лесово с площ от 10,534 дка. Инвестиционното предложение включва изграждането на основни сгради (обори) за отглеждане на крави и кози, стаи за животновъда, битовка, стая оборудвана с хладилни камери за съхранение на млякото и мандра за преработка на 2 тона мляко на ден. Оборите ще се почистват по сух начин, като торовия отпад ще се събира на определено място на площадката, където ще се стифира и ще престоява докато се извършат гнилостните процеси (около 6 месеца), след което ще се използва за наторяване на земеделски земи. В производствената сграда за преработка на 2 тона мляко на ден ще се организират следните помещения: приемна зала, произвоствена зала за сирене, производствена сграда за кашкавал, производствена сграда за кисело мляко, пастьоризационно, изваръчно, хладилни камери, термостатни камери, камери за зресне, санитарно битов възел, складови помещения, лаборатории и експедиция. За нуждите на производството се предвижда изграждане на индивидуална нарова централа работеща с дизелово гориво, с максимална производителност на котлите 1 Гкал/ч технологична пара. Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на бившето земеделско стопанство. Отпадайте води от


мандрата ще преминават през пречиствателно съоръжение – мазниноуловител, след което ще се заустват в бетоново съоръжение, което периодически ще се почиства. Битовите отпадъчни води от фермите ще се заустват в изгребна яма. Битовите отпадъци генерирани по време на експлоатацията на обекта ще се събират в контейнер и ще се извозват на сметище.

МОТИВИ:

 1. 1.  Строителството и експлоатацията, свързани с реализацията на инвестиционното
  предложение няма да доведат до  съществени изменения в района, тъй като
  площадката   е   разположена   в   бивш   стопански   двор   па   ТКЗС   отреден   за
  животновъдна ферма.
 2. 2.                 При     строителството     и     експлоатацията,     свързани     с     реализацията     на
  инвестиционното   предложение   ще   се   използват   незначително   количество

.    природни ресурси.

 1. 3.                 Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не крият
  рискове от замърсяване на почвите. Торовата маса ще се съхранява временно на
  специално   изградено   торище,   след   което   ще   се   използва  за   наторяване   на
  земеделски земи.
 2. 4.                 Инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт,
  производство или работа е материали, които могат да бъдат опасни за околната
  среда и здравето на хората.
 3. 5.                 Инвестиционното   предложение   не   предвижда значителни   емисии  на  вредни
  вещества във  въздуха.  Емисиите,  които ще  се отделят от  производствените,
  помещения по време на експлоатацията на животновъдната ферма са топлина,
  водни пари, въглероден диоксид, отделяни от животните, както и минимални
  количества  амоняк  и  сяроводород.   Отделените  емисии  няма да доведат до
  промени  в  качеството на атмосферния въздух, тъй  като  бързо дифузират  в
  пространството.
 4. 6.                 Инвестиционното  предложение  не  предвижда заустването  на  производствени
  отпадъчни води в повърхностни водоприемници.
 5. 7.                 Генерираните   отпадъци   от   животните   ще   се   оползотворяват,   а   битовите   –
  обезвреждат чрез депониране на сметище.
 6. 8.                 Местоположението на площадката отговаря на санитарно – хигиенните норми на
  Наредба  7 на Министерство на здравеопазването за хигиенните изисквания за
  здравна защита на селищната среда.
 7. 9.                 Инвестиционното   предложение   попада   в   защитена   зона   от   Европейската
  екологична мрежа Натура 2000 „Ждрелото на река Тунджа“ с код ВG
  – 0000217 по
  Директивата за место обитанията. Според извършената оценка за съвместимост
  засегнатия имот, не включва приоритетни местообитания включени в приложение
   1 на ЗБР, предмет на опазване в защитената зона. С реализирането на ИП, не се
  очакват   отрицателни   последствия   върху   екологичната   мрежа,   която   цели
  дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.
 8. 10.            В района няма предвидени или реализирани други подобни ИП, което изключва
  появата на комулативен ефект.
 9. 11.            Инвеститорът е уведомил за намерението си община Елхово, кметството на с.Лесово и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.