ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПОЕМАНЕТО НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На основание заповед N РД- 87/ 04.02.2011г. на кмета Петър Киров,  община Елхово отправя

На основание заповед N РД- 87/ 04.02.2011г. на кмета Петър Киров,  община Елхово отправя

 

П О К А Н А

 

за провеждане обществено обсъждане поемането на дългосрочен общински дълг

 

I. Предназначение на проекта

Проектът е “Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово” по Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ 2007 – 2013 година. Проектът включва извършване на основни ремонти на улици на територията на град Елхово, както следва:

         Основен ремонт на ул. “Александър Стамболийски” от бензиностанцията до автоспирката на ЗЕАЧ (завод „Елпром”);

         Основен ремонт на ул. “Александър Стамболийски” от ул. “Царибродска” до обходен път Юг;

         Основен ремонт на ул. “Победа” от ул. “Пирин” до ул. “П. Д. Петков”.

 

II. Размер на дълга –  1 350 921,60лв.

На 08.10.2010 година в град София бе сключен Договор N 28/322/00374 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и община Елхово за изпълнение на посочения проект. Общата стойност на проекта е 1 929 888лв. без ДДС, като половината от нея е получена от Разплащателна агенция. Необходимо е финансово осигуряване на останалата част от проекта, както и разходите за ДДС.

 

III. Начин на финансиране – поемане на дългосрочен общински дълг.

 

IV. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания.

 

V. Място и дата на провеждане на обсъждането – 15.02.2011г. от 17,30ч. в сградата на ул.”Търговска” N 63, етаж III, зала на Европейски информационен център