Отвориха офертите за консултански услуги по проекта за изграждане на нов ЦНСТ

В заседателната зала на община Елхово бяха отворени и ценовите и техническите оферти в обявената процедура за Консултански услуги за подготовка, входиране и последващо управление до неговото приключване на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип.

Комисия по процедурата за възлагане на обществена поръчка бе в състав: Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово, Даниела Трендафилова – юрист консулт, Даниела Минкова – старши експерт в отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности”.

Комисията проведе процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – Консултански услуги за подготовка, входиране и последващо управление до неговото приключване на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип” финансиран по Мярка 321 „Основни услуги за населението  и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 година.

В деловодството на община Елхово бяха  постъпили три оферти от „Декрет” ЕООД, „ Фин – спред” ООД и „Диверсо С” ООД. Най-ниска цена предложи „Фин – спред” ООД.