Отвориха ценовите оферти по обявената процедура за „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”

На 28 февруари от 14.00 часа в малката заседателна зала на община Елхово комисия в състав Живка Кафеджиева – зам. кмет на община Елхово, Даниела Трендафилова и арх. Емилия Русева отвориха ценовите оферти в обявената процедура за „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”.

На основание Заповед ¹117 от 15.02.2012 на кмета на община Елхово бе изпратена покана до инвеститори с цел да се намери изпълнител за изработване на инвестиционен проект за изграждане на ЦНСТ за деца.

Крайния срок за подаване на офертите изтече до 17.00 часа на 24.02. 2012г, като в деловодството на община Елхово постъпиха оферти от  „Експоуз Мениджмънт” ООД, „Нариа” ЕООД, „Нова проект В” ЕООД, „Виста 95” ЕООД, „Проно” ЕООД и ЕТ”Архид”.

След отварянето на ценовите оферти комисията закри публичната част и пристъпи към по-нататъшна работа.