Община Елхово с одобрен проект за изграждане на ЦНСТ

Община Елхово получи одобрение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, с които кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ съгласно изискванията по наредба No25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Центърът за настаняване от семеен тип е една чудесна възможност за децата, които са без родители, да имат възможността за равен старт в живота, както и за по-лесна интеграция в обществото. Те получават възможност да ходят на училище, както всички други деца, както и грижа, която наподобява до голяма степен семейната среда и различаваща се многократно от „услугите”, които получават такива деца в по-големите домове от „затворен тип”. Основната цел е успешна деинституционализация на деца от домове за деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ чрез създаване на алтернативна среда за живот и развитие, близка до семейната; намаляване на броя на децата, отглеждани в институцията (ДДЛРГ); повишаване професионалния капацитет на местни специалисти в областта на социалните услуги; създаване на възможности за пълноценно социално включване на деца, лишени от родителска грижа с акцент реинтеграция в семейството.
Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) във фонд „Земеделие” по мярка 321 „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони” одобри субсидии в размер на 15 288 900 лв. Проектите са на 19 общини и планират изграждането или подобряването на центрове за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”, както и в Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия, включително и специализиран транспорт. Бюджетът за този целеви прием, който продължи от 28 ноември 2011 до 26 юни 2012, е левовата равностойност на 8 788 483 евро.