Кметът на община Елхово г-н Киров подписа договор за изграждане на нов ЦНСТ

На 3.10.2012 г. кметът на община Елхово г-н Петър Киров подписа договор в Държавен фонд земеделие в присъствието на г-н Порожанов изпълнителен директор на ДФЗ за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Мярка 321 „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Проектът планира изграждането на самостоятелен център за социални услуги за деца и младежи, предвидени в Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”. Срокът за изпълнение на договора е до края на 2014 и на стойност 675 166 лв. Капецитетът на центъре е 12+2 деца за спешно настаняване.

ЦНСТ е социална услуга в общността от резидентен тип, която предоставя среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване няма възможност за връщане към биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемна грижа.

Центърът за настаняване от семеен тип е една чудесна възможност за децата, които са без родители, да имат възможността за равен старт в живота, както и за по-лесна интеграция в обществото. Те получават възможност да ходят на училище, както всички други деца, както и грижа, която наподобява до голяма степен семейната среда и различаваща се многократно от „услугите”, които получават такива деца в по-големите домове от „затворен тип”. Основната цел е успешна деинституционализация на деца от домове за деца лишени от родителски грижи /ДДЛРГ/ чрез създаване на алтернативна среда за живот и развитие, близка до семейната; намаляване на броя на децата, отглеждани в институцията (ДДЛРГ); повишаване професионалния капацитет на местни специалисти в областта на социалните услуги; създаване на възможности за пълноценно социално включване на деца, лишени от родителска грижа с акцент реинтеграция в семейството.