ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 – 2013” ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.4-0007-С0001 ”ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ   2007 – 2013” ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!  ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.4-0007-С0001 ”ПОМОЩ В ДОМА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

 

Номер на договора:         BG051PO001-5.1.4-0007-С0001

Финансираща програма:  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Приоритетна ос:            Ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“, област на интервенция 5.1. „Подкрепа на социалната икономика“

Схема на финансиране:   BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”

Водеща организация:       Община Елхово

Стойност на проекта:       156 217.16 лв.

Стойност на европейското

и национално

съфинансиране:                 100 % – Европейско финансиране

Срок на изпълнение:        15 месеца

Ръководител на проекта:  Милена Ненова Гангарова, тел.: 0478 81 257

 Обща цел на проекта:

            Прилагане на нов подход за предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез който да се създаде устойчив модел за осигуряване на достоен живот.

 Специфични цели на проекта:

            Утвърждаване на иновативен модел за предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда на общинско ниво.

            Намаляване на безработицата и създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика чрез повишаване на професионалните умения и мотивация на обучени безработни лица.

 Основни дейности:

1. Сформиране на екип за организация и управление на проекта.

2.  Информиране на общественността и представители на целевата група.

3. Набиране и подбор на социални асистенти за персонал предоставящ услуги в Звеното за услуги в домашна среда.

4.  Сформиране на целевата група от потребители на услугата.

5.  Закупуване на работно облекло и лични предпазни средства.

6.  Същинска дейност по представяне на социални услуги.

Очаквани резултати:

1. Сформиран екип от четири души запознати в детайли със спецификата на работата, които пряко отговарят за реализацията и управлението на проекта. Изготвен оперативен план за работа, чрез който са разпределени задълженията за изпълнение на дейностите по Проекта. Създаване на система за вътрешен контрол  и мониторингови посещения на място в процеса на реализация на социалните услуги;

2. Проведена широка информационна кампания. Популяризиране са постигнатите резултати от реализацията на проекта;

3. Назначен персонал в Звеното за услуги в домашна среда от придобили знания и умения социални асистенти. Сключени 25 трудови договора и осигурени необходимите условия за създаване на гъвкав работен график за предоставяне на социалните услуги, съгласно нуждите на потребителите. Персоналът в звеното ще работи с ясната насока във времето един социален асистент да обслужва качествено повече  потребители;

4. Определена е целевата група от потребители,включваща 80 души. Изготвена е социална оценка на потребностите на всички кандидати за ползване на социални услуги. Определени са потребителите и социалните асистенти, сключени са договори за ползване на услугата;

5. Закупени 50 бр. работни престилки с логото на финансиращата програма, 300 броя полумаски за лице и 1200 броя предпазни ръкавици;

6. Задоволени са индивидуалните потребности на 80 лица, потребители свързани с получаване на почасови социални услуги. Изготвен е индивидуален план за всеки потребител, като в максимална степеп е съобразен с потребностите и желанията му при ползване на определени социални услуги. Повишено е качеството на живот на потребителите, чрез предоставяни по гъвкав начин социални услуги в домашна среда от обучени 25 социални асистента.

 

 

Повече за проекта…