Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово

„Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Елхово”

 

Номер на договора:          BG161PO001/5-03/2013/002

 

Финансираща програма: Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013)

 

Приоритетна ос :              Ос 5-Техническа помощ

 

Схема на финансиране: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за   градско възстановяване и развитие II”

 

Стойност на проекта:      200 000.00 лв.

 

Стойност на европейското

и национално

съфинансиране:                 85% – Европейско финансиране

10% – съфинансиране от националния бюджет

5%-  собствен принос на бенифициента

Срок на изпълнение:       20 месеца

Ръководител на проекта: Живка Кафеджиева- зам. кмет ,   тел.0478 88015

Основна цел на проекта:

Планиране на устойчивото развитие на град Елхово (град от Ниво 4), чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви хоризонт до 2020 г. Интегриране на проекти и програми за обновяването на градската среда, чрез които да се постигне подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Конкретни цели:

• Идентифициране на силните и слабите страни на града и определяне на визия за развитие на град Елхово до 2020 г., с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на града като цяло.

• Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие, който да подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Елхово, чрез реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

• Увеличаване на ефекта от публичните мерки чрез ранна координация на публичните и частните инвестиции. Осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на  Елхово чрез постигане на синергия между действащи или в процес на подготовка и/или актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на градовете.

Дейности по проекта:

І ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ.

Дейност 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ

ІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАД ЕЛХОВО ДО 2020 г.

Дейност 2. Разработване на Визия за развитието на град Елхово до 2020 г.

ІІІ ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ИПГВР

Дейност 3. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР

ІV ЕТАП: РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Дейност 4. Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни

4.1. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП на територията на града

4.2. Идентифициране на заинтересовани страни

Дейност 5. Изготвяне на план-график, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка

5.1. Изготвяне на план – график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план)

5.2.  Изготвяне на бюджет на ИПГВР

5.3. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, реализиращи се през І – ІV ЕТАПИ

Дейност 6. Провеждане на обществени обсъждания и информационна кампания

Дейност 7. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

и оценка за съвместимост (ОС)

Дейност 8. Изготвяне на екологична оценка(ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) от независим експерт при спазване на изискванията

на ЗОП,ЗООС,ЗБР (ако се прецени като необходимо от Компетентния орган)

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, реализиращи се през целия етап на изпълнение на проекта

Дейност 9. Дейности за разпространение на информация и публичност

Дейност 10. Организация, управление и одит

10.1. Управление на проекта

10.2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури

10.3. Одит на проекта

Основни резултати от изпълнението на проекта:

Изготвен и одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Елхово до 2020 г. в съответствие със Закона за регионалното развитие, „Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР”.

Изготвен целеви и проблемен анализ на социално-икономическата, екологична обстановка и осигуреността на територията с действащи устройствени планове;

Изработени ЕО; ОС.

Реализирана информационна кампания: 1 семинар за стимулиране на гражданска подкрепа (40 участника); 1 информационна среща; 3 експертни срещи; 2 проучвания на общественото мнение (200 участника); 1 кръгла маса (30 участника); обществен форум с 5 фокус групи (с по 10 участника); 3 публикации;  1 обществено обсъждане.

Дейности за разпространение на информация и публичност: билборд: (1 бр.); Начална (1 бр.) и Заключителна пресконференция (1 бр.); публикации в печатни издания (2 бр.); брошура (500 бр.); банерфикс (1 бр.); папки (200 бр.).

Сформиран екип на проекта от 3 човека.

Изготвен 1 доклад за финансов одит.

Повече за проекта…