ПРОЕКТ „КЪЩА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Процедура: „Да не изоставяме нито едно дете”

Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността

Бюджетна линия: BG051PO001-5.2.12

Основна цел на проектното предложение: Да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца, чрез развитие на резидентна форма на услугата в община Елхово – Център за настаняване от семеен тип.

Специфични цели на проектното предложение:
• Реализиране на социалната услуга за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди на всяко дете и гарантираща им живот в среда близка до семейната.
• Прилагане на подходи за качествено изпълнение на социалната работа от обучен персонал.
• Създаване и развитие на нова форма на социална услуга в общността, основана на професионална оценка за нуждите на всяко дете и анализ на ресурсите и възможностите на средата да защити в най-висока степен правата и интересите на всяко дете.
• Намаляване броя на деца с увреждания отглеждани в институции.

Повече за проекта…