ПРОЕКТ: „Канализация на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” в град Елхово”

Местонахождение на инвестицията: Обект на настоящия поект е изграждане на канализационни клонове по улица „Кара Кольо” в частност и улица „13-ти март” до улица „Иван Тенев” и улица „Марица” в участъка от улица „Търговска” до улица „Ангел Вълев” в гр.Елхово.

Основни цели на проекта: Да се осигури достъп на живущите на улица „Кара Кольо” и улица „Марица” до канализационна инфраструктура, чрез изграждане на канализационна мрежа.

Специфични цели и дейности на проектното предложение: Проектът цели изграждане на два канализационни клона по улица „Кара Кольо” и един тласкател за припомпване на отпадните води в съществуваща РШ 361 по улица „13-ти март” и един канализационен клон по улица „Марица”. Дейностите на проектното предложение са:
1.Извършване на земни работи – механизиран изкоп на земни маси, полагане на тръби, засипване със земни почви и трамбоване;
2.Монтаж на строителни конструкции тръбопроводи и инсталации – полагане на канализационни тръби и стоманобетонни елементи на ревизионните шахти;
3.Поставяне на улични дъждоприемни решетки и шахти;
4.Възстановяване на нарушените пътни настилки – асфалтобетонни и паважни.

Повече за проекта…