“Благоустрояване на централна градска част на гр. Елхово”

Стойност на проекта: 1 494 322 лв
Мярка: 322

Местонахождение на инвестицията: Основен ремонт на улица „Трети март” и благоустрояване на централно площадково пространство и част от пешеходната зона на град Елхово.

Основни цели на проекта: Благоустрояване на централно площадно пространство, част от пешеходната зона и ремонт на прилежащата улица ”Трети март” на град Елхово с цел да се осигури възможност за тяхното по-ефективно използване, да се подобри физическата и жизнената среда, като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда  с по- високо качество за живот.

Дейности на проектното предложение:
1. Извършване на основен ремонт на ул.”Трети  март” предвижда се извършване на следните стройтелни работи:
• Изрязване на асфалтова настилка;
• Демонтиране на старите бетонови настилки и градински бордюри;
• Разкъртване на паважна настилка и асфалт, разбиване на бетон и др.
• Доставка и полагане на асфалтобетон;
• Доставка и монтаж на бетонови тротоарни плочи, бетонови блокчета и бордюри, пътни знаци, ст.тръби и пътна маркировка;
• Корекция ниво ревизионни и дъждоприемни шахти.

2. Благоустрояване на централно площадково пространство и част от пешеходна зона на град Елхово обхванато в три основни зони:
• Централен градски площад за организиране на обществени мероприятия
• Зона за рекреация с парков характер, тангираща площада;
• Пешеходни направления – изток- запад и север-юг, като естествено продължение на съществуваща пешеходна зона, чрез следните строителни работи:
– Доставка и монтаж на пейки и кошчета;
– Доставка и монтаж на детска площадка;
– Направа на стъпала, група фонтани, кръгъл фонтан, детски замък и др.

Повече за проекта…