„Подобряване на съществуващите центрове за услуги и изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община Елхово”

Стойност на проекта: 327054.70
Продължителност:
Източник на финансиране: Държавен фонд „Земеделие” ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013г
Мярка:321

Местонахождение на инвестицията: гр.Елхово и селата – Бояново, Борисово, Гранитово, Добрич, Жребино, Добрич, Г.Дервент, Изгрев, Кирилово, Лалково, Лесово, Малък Манастир, Маломирово,Мелница, Пчела, Раздел, Трънково, Чернозем, Славейково, Вълча поляна, Малко Кирилово и Стройно.

Основни цели на проекта: Създаване на условията за подобряване на достъпа и обхвата до качествени административни услуги и съвети, усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за населението в отдалечените и малки населени места на Община Елхово чрез изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса.

Специфични цели и дейности на проектното предложение:
1. Подобряване дейноста на съществуващия Център за услуги и информация на гражданите посредством изграждане на информационни центрове за мобилни услуги и обслужване на офис гише, като се предостави офис обзавеждане (бюро, стол, шкаф, каса за документи и др) и офис техника (компютърни системи, принтери, копирни машини и др.)
2. Да се подобри достъпа до административни услуги и съвети и обслужване на граждани от уязвими групи в отдаличените населени места на общината чрез предлагане на услуги като телеконсултации и телемониторинг посредством монилен център.
3. Подобряване на достъпа на услуги чрез внедряване на единна информационно-комуникационна система и създаване на интернет сайт.

Повече за проекта…