„ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В РЕГИОНА НА ЕЛХОВО И ЛАЛАПАША ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИ СЪБИТИЯ“

Източник на финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) финансирана от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съ-финансиране от България и Турция чрез държавния бюджет.

Приоритетна ос: ос 2: Повишаване на качеството на живота

Водещ партньор: Община Елхово / България

Партньори: Областен съвет за предоставяне на услуги на населението – Лалапаша / Турция

Основна цел на проектното предложение: Повишаване качеството на живот в района на Елхово и Лалапаша чрез опазване на нематериалното културно наследство, подобряване достъпа до райони с висока природна стойност и тяхното популяризиране.

Специфични цели на проектното предложение:
1. Подобряване на достъпа до райони с висока природна стойност – строителство на системи от пешеходни алеи, създаване и оборудване на места за отдих, противопожарни безопасни места за пикник и свързания стях  надзор.
2. Подобряване условията за демонстрация и трансфер на нематериалното културно наследство.
3. Повишаване на информираността за разнообразието на НКН и районите с висока природна стойност и значението на тяхното опазване.
4. Да се покаже богатството на НКН и райони с висока природна стойност в граничния регион за стимулиране на туризма и контактите между местните общности.
5. Създаване на мрежа за опазване на културно-историческото наследство в трансграничния регион.
6. Да се осигури основата за създаването на интегрирани туристически продукти, основаващи се на нематериалното културно наследство и районите с висока природна стойност.

 

Печатно издание за нематериалното културно наследство и териториите с висока природна стойност и тяхното опазване в региона на Елхово и Лалапаша.

Повече за проекта…