„Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и Елхово”

Източник на финансиране: Програма за транс-гранично сътрудничество между България и Турция по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) финансирана от Европейския съюз чрез фонда на ИПП и съфинансиране от България и Турция чрез държавния бюджет.

Приоритетна ос: ос 2: Повишаване на качеството на живота

Мярка: 2.1: Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство.

Стойност : Общо 592 294,63 евро – за Община Елхово 310 000,82 евро

Период на изпълнение: 01.07.2011 г. до 31.12.2012 г.

Основна цел на проектното предложение: Повишаване качеството на живот в района на Елхово и Едирне, подобряване достъпа до райони с висока природна стойност.

Специфични цели на проектното предложение:

  • Благоустрояване на парково пространство в град Елхово, което обхваща възстановяване на игрище за баскетбол, два тенис корта, едно игрище за футбол на малки врати и монтиране на кей за лодки на брега на река Тунджа за развитие на воден туризъм.
  • Закупуване на оборудване  за спортните площадки, лодки и екипировка за водни спортове.
  • Залесяване с  дръвчета и храсти.

Постигнати резултати:

  • Изградени три спортни площадки – за      баскетбол, за тенис и за футбол на малко игрище;
  • Възстановяване на съществуваща  пешеходна алея  и изгражден кей за лодки;
  • Закупено оборудване за спортните площадки, лодки и екипировка за водни спортове.
  • Поставени са нови пейки и кошчета за смет;
  • Засяти са нови      дървесно – храстови видове.

Повече за проекта…