„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на гр.Елхово”

Стойност на проекта:  1 621 059.67 лв

Местонахождение на инвестицията: Депото се намира на запад от гр.Елхово на разстояние 1 км. по посока към с.Изгрев.

Период на договора: 36 месеца

  • 120 календарни дни за      строителни работи и техническа рекултивация;
  • 1/един/ месец и две седмици биологична рекултивация през първата      година;
  • 24/двадесет и четири/ месеца извършване на биологични рекултивации      през втора и трета година.

Основни цели на проекта: Целта на рекултивацията на общинското депо е натрупаните през годините отпадъци да се покрият с изолиращи пластове и да му се даде форма и наклон, които да позволят използването на терена. Рекултивираното депо ще се впише в околния ландшафт.

Специфични цели и дейности на проектното предложение:

  • Извършване на строително-монтажни работи (СМР);
  • Техническа рекултивация;

– Изграждане на горен изолиращ екран

– Газов дренаж

– Минерелен запечатващ пласт

– Дренаж за повърхностни води

– Почвен слой

– Газови кладенци

  • Биологична рекултивация;

– Обработка и подготовка на терена за затревяване и засаждане на храстова          растителност;

– Поддръжка, наторяване и поливане на растителноста;

– Мониторинг на депото.

Повече за проекта…