„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ С ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ ЕФЕКТ НА СГРАДАТА НА МБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ГР. ЕЛХОВО“

Източник на финансиране: Международен фонд „Козлодуй”, администриран от Европейска банка за възстановявания и развитие.

Стойност: 191 397,39 €

Основна цел на проектното предложение: Чрез реализацията на проекта община Елхово цели да подобри енергийната ефективност на сграда използвана за нуждите на МБАЛ „Свети Иван Рилски” и Медицински център 1 – гр.Елхово. Това е предпоставка за създаване на нови възможности за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на региона и община Елхово, подобряване качеството на живот и работна среда с по-добър достъп до основните услуги.

Специфични цели на проектното предложение:

  1. Подобряване условията на живот, жизнената и работна среда в посочената сграда.
  2. Повишаване енергийната ефективност на сградата за достигане нормите на топлосъхранение и икономия на енергия.
  3. Ограничаването на топлинните загуби през сградната обвивка ще повиши ефективността на наличните горивни инсталации и ще подпомогнат управлението и контрола при топлоснабдяването на сградата.
  4. Намаляване разхода на горива и енергия, редуцира в значителна степен емисиите на вредни вещества и замърсяването на околната среда.

Основните дейности по проекта: По време на реализацията на проекта ще се изпълнят следните енергоспестяващи мерки : подмяна на съществуващата дървена дограма с такава от PVC, топлоизолиране на външните стени и саниране на подпокривното пространство.

Повече за проекта…