Комплексно административно обслужване /КАО/

 

Административнопроцесуален кодекс
Закон за електронното управление
Наредба за административното обслужване
Заявление процедура КАО
Протокол за устно запитване КАО

 

І. Подаването на искането за извършване на услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. В Центъра за административно обслужване /ЦАО/на общината, гр. Елхово,  ул. „Търговска” № 13.

2. По електронен път чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец, подписване с универсален електронен подпис /УЕП/ и изпращане на адрес: obshtina@elhovo.bg

3. Чрез лицензиран пощенски оператор, за сметка на заявителя.

След заплатена такса/цена на услугата – по банков път или в брой в ЦАО, съответната административна услуга (издаване на документ), гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез лицензиран пощенски оператор, за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, се получава в Центъра за административно обслужване на гражданите на общината.

ІІ. Когато искането се извършва от друго лице, е необходимо към документите да бъде приложено нотариално заверено пълномощно.

ІІІ. Когато исканата услуга се извършва чрез електронен подпис или лицензиран пощенски оператор, задължително към него се прилага документ за платена такса.

Списък

на комплексни административни услуги

 в община Елхово

 

КАО_2. Услуга 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация

 

КАО_4. Услуга 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

 

КАО_5. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

 

КАО_6. Услуга 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 

КАО_7. Услуга 2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

 

КАО_9. Услуга 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

 

КАО_22. Услуга 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

КАО  Услуга 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения