Комплексно административно обслужване /КАО/

 

Административнопроцесуален кодекс
Закон за електронното управление
Наредба за административното обслужване
Заявление процедура КАО
Протокол за устно запитване КАО

 

І. Подаването на искането за извършване на услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. В Центъра за услуги и информация на гражданите на общината, гр. Елхово,  ул. „Търговска” № 13.

2. По електронен път чрез изтегляне на образеца за исканата услуга от сайта на общината, попълване, сканиране на попълнения образец, подписване с универсален електронен подпис /УЕП/ и изпращане на адрес: obshtina@elhovobg.org

3. Чрез лицензиран пощенски оператор, за сметка на заявителя.

След заплатена такса/цена на услугата – по банков път или в брой в ЦУИГ, съответната административна услуга (издаване на документ), гражданите може да получат на точно посочен от тях адрес чрез лицензиран пощенски оператор, за сметка на заявителя, а ако това изрично не е заявено в подаденото заявление, се получава в Центъра за услуги и информация на гражданите на общината.

ІІ. Когато искането се извършва от друго лице, е необходимо към документите да бъде приложено нотариално заверено пълномощно.

ІІІ. Когато исканата услуга се извършва чрез електронен подпис или лицензиран пощенски оператор, задължително към него се прилага документ за платена такса.

Списък

на комплексни административни услуги

 на община Елхово

КАО_2. /СУНАУ ОБА13.2/ ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

КАО_4. /СУНАУ ОБА13.4/ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

КАО_5. /СУНАУ ОБА13.5/ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

КАО_6. /СУНАУ ОБА13.6/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ДУБЛИКАТ ОТ КВИТАНЦИЯ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО

КАО_7. /СУНАУ ОБА13.7/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК 

КАО_9. /СУНАУ ОБА13.9/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 

КАО_22. /СУНАУ ОБА13.13/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ